25, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

జాబిల్లి తడబాటు"

;
;
;

దివ్య దివ్య దీపావళి;
తిమిరాల ప్రశ్నలకు;
జవాబుగా దీపావళి ||
;
బాణసంచా, పటాసుల
మిరుమిట్ల తారకలు
కోట్లాదిగ పుడమి పైన
వెలిసినాయి, చూడండి! ||
;
"నింగి కాస్త దారి తప్పి;
దిగి వెళ్ళెను, కాబోల"ని-
ఎంచి, నిండు చందమామ
తత్తరపడి ; భువికి జార;
నింగిలోన నేడు అటుల -
"అమావాస్య" అవతరించె.

rachana: కాదంబరి


&&&&&&&&&&&&&&


ఘనమైన దీపావళి  (Link 1) :  Forkids   WEB 


వెన్నెలకు తొట్రుపాటు :  (Link 2) akhilavanitha- blog  


దీపావళి దేవికి ఇష్టమైన రాగాలు (Newaavakaaya WEB)
                                                                          (Link 3)
;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...