4, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

చిన్న మాజిక్


ఒక చిన్న మాజిక్.
హస్త బంధన విముక్తి- అని పిలుద్దామా?
సరే! 
VEDIo (Link - see)
ఈ వీడియోలో ఆ గారడీని వీక్షించండి.
మీ చేతులు రెండిటినీ గట్టి తాడుతో కట్టేస్తే, 
మీరు ఎలాగ విడిపించుకోగలుగుతారు? 
ఈ Vedio చూసి, నేర్చుకుని, 
మీ మిత్ర బృందము ఎదుట ప్రదర్శిస్తారా?


;:::::::: 
hands magic :-

How to escape from ropes?ఇలాటి essay లను
 చదవనీ/ చూడని వాళ్ళ ఎదుట మాత్రమే 
మీ ఇంద్రజాలాన్ని చూపించండి. 
సరేనా???
Handy magic (Link)