9, అక్టోబర్ 2011, ఆదివారం

స్టీవ్ జాబ్స్ కి చిత్రాంజలి


టెక్నికల్ ప్రపంచంలో 
అనేక మైలు రాళ్ళను 
నెలకొల్పిన దిగ్గజం  - స్టీవ్ జాబ్స్.  
Steve Jobs (ఫిబ్రవరి 24- 1955 -  అక్టోబర్ 5, 2011 )


19 సంవత్సరాల ప్రాయం గల ఆర్టిస్టు- 
హాంగ్ కాంగ్ నివాసి- జొనాథన్ లాంగ్ మాక్ 
(Jonathan Mak Long, HongKong)
కరోద్భవ సిల్ హౌట్ ఇది.
ఆ హస్త వాసిలో 
 వెలిసిన వెలుగు నీడల చిత్రము/ 
సిల్ హౌట్ 
(silhouette) ఇది.

"Thanks Steve!" అని 
అందించిన చిత్ర లేఖన నివాళి.
;
;

జయ జయ జయహో

[ బౌద్ధారామము ]  ;- వసంతసేన ;- లేఖకులు పరుగెత్తుతూ వస్తున్నారు. లేఖక్ 1 ;- అమ్మా వసంతసేనా! వైద్య సేవిక వలన కాకతాళీయంగా మాకు తెలిసింది,  ...