27, జూన్ 2011, సోమవారం

ఎనిమిది రకముల పూవులుఅహింసా- ఫ్రథమం పుష్పమ్;
పుష్పమ్ ఇంద్రియ నిగ్రహ:
సర్వ భూత దయా ఫుష్పమ్
క్షమా ఫుష్పమ్ విశేషతః
జ్ఞాన ఫుష్పమ్; తపః- ఫుష్పమ్;
శాంతి- ఫుష్పమ్ తథైవ చ
సత్యం అష్ట విధం ఫుష్పమ్;
విష్ణోః ఫ్రీతికరం భవేత్||

@@@@@@@@@@@@@@@ 

Prathamam pushpam Pushpam indriya nigraha: sarva bhuuta dayaa Pushpam  kshamaa Pushpam viSEshata@h j~naana Pushpam; tapa@h- Pushpam  SAMti- Pushpam tathaiva cha satyam ashTa vidham Pushpaa@h vishNO@h Preetikaram BhavEt ||

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
See the link 
  @@@@@@@@@@@@ 

2 వ్యాఖ్యలు:

vanajavanamali చెప్పారు...

dhanyavadhamulu. yentha goppa vishayam chepparu.kruthagnathalu

అజ్ఞాత చెప్పారు...

chaala bagundi andi..

--geeta

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...