25, ఏప్రిల్ 2011, సోమవారం

నమస్సుమాంజలి

            ;;;;;;;;;
            ;;;;;;;;;
 సత్య సాయి బాబాకు అశ్రుపూరిత నివాళి.