24, ఆగస్టు 2009, సోమవారం

బట్టలకొట్టులో మాటల ఖరీదు

దుస్తుల అంగడిలో బేర సారాలు ------> (click on SIrshika ) ;;;;;
------------------------------------------------------------------
"పట్టాభి సీతా రామయ్య ఖద్దరు షాపు " ను పెట్టారు.
ఓక రోజు వారి బాట్టల అంగడికి ఒక స్త్రీ వచ్చినది.ఆమె వచ్చినప్పటి నుంచీ, అలమార్లలో నుండి దింపించిన దుస్తులు అన్నింటికీ లోపాలు ఎంచుతూనే ఉంది .
"ఈ గుడ్డకు ఆ చీర లాంటి అంచు కావాలి. ఈ వస్త్రానికి ,ఆ దుస్తులకు ఉండిందే...అలాంటి కొంగు డిజైను కావాలి. అలాంటి దుస్తులకు ఇలాంటి పువ్వుల బుటాలు ఒత్తించండి........."ఇలాగ ఆమె బేర సారాలు అంతు పొంతూ లేకుండా సాగి పోతూనే ఉన్నాయి.
చూసి చూసి,పట్టాభి ఇలాగ అన్నారు. "అమ్మా! మీకు పెళ్ళి అయ్యిందా?"
"అయ్యిందండీ! " తల ఊపుతూ, సమాధానం ఇచెప్పింది.
"ఆ ! మరేం లేదూ ,మీ శ్రీ వారికి ఫలానా ఆయన లాంటీ క్రాఫూ, ఈయన లాంటి రంగూ, మరొహ మనిషి లాగా ఒడ్డూ పొడుగూ

వగైరాలు కావాలని పెళ్ళి చూపులు జరిగిన రోజున అడిగారేమోననీ."
పట్టాభి తనకు వచ్చిన సందేహాన్ని వెలి బుచ్చారు.

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...