15, నవంబర్ 2010, సోమవారం

స్వామి వారి ‘సో~హం’ చిట్కా1885 March 29 వ తేదీ ఎంగండ్యూర్ లో జన్మించినారు.
"వేలప్ప" ఆయన పూర్వనామము
శ్రీ మళయాళ స్వామి సన్యాశాశ్రమమును స్వీకరించారు.
గిరి సాంప్రదాయమును అనుసరించి
“శ్రీ అసంగానందగిరి స్వామి” అని నామ కరణమును -
శ్రీ సాధు మాతాజీ నుండి – మాతృ బిక్షగా – స్వీకరించారు.
కానీ ............ ఆ నాటికే -
ఆయన “ శ్రీ మళయాళ స్వాముల వారు"గా ప్రశస్తి కెక్కి ఉండుటచే –
పేరు ఎవరికీ తెలియదు.
కేరళ ప్రాంతము వాడు, మళయాళ సీమలో జన్మించినప్పటికీ _
ప్రజలు సమర్పించిన కానుకలను తెలుగు నాట మాత్రమే వినియోగించెను;
అందు వలననే ప్రజల విశ్వాసమును ఆయన చూర గొన గలిగారు.
“స్వామి! మీకు ఏదైనా ధనాకర్షణ కలుగ జేయు మంత్రము వచ్చునా?”
ఒక వ్యక్తి అడుగగా, స్వామి వక్కాణించెను
"నేను నేర్చిన ధనాకర్షణ – జనాకర్షణ మంత్రములు రెండు అక్షరములే నాయనా!
‘సో~హం’ అను – అజపా గాయత్రీ మంత్రము – ఉన్నది.
ఆ మధుర మంత్రమును హృదయ కమలము అనే యంత్రముపై అధిష్ఠింప జేయ వలెను.
అనవరతము ‘ అర్థ భావనను’ కలిగి ఉండి,
జపించు చుండ వలెను.
అప్పుడు అచిర కాలములో ఆత్మానుభూతి సంప్రాప్తమౌతుంది.”

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...