18, అక్టోబర్ 2016, మంగళవారం

అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి

అంబ పరమేశ్వరి అఖిలాండేశ్వరి! 
ఆది పరాశక్తి పాలయమాం! త్రిభువనేశ్వరి!
రాజరాజేశ్వరి ఆనందరూపిణి పాలయమాం! ;  ||
శ్రీ జగదీశ్వరి అన్నపూర్ణేశ్వరి చాముండేశ్వరి 
శ్రీ లలితేశ్వరి శివకామ సుందరి పాలయమాం! 
సరోజ నేత్రీ! శ్రీ కల్పవల్లీ!  ఓమ్ కార రూపిణి! 
జగదేకమాతా! పాలయమాం! ;   ||  
;
కంచి కామాక్షి కదంబ వన వాసిని ; 
కాషాయాంబర ధారిణి పాలయమాం! ;
వీణాపాణి! విమల రూపిణీ! 
వేదాంత రూపిణి పాలయమాం! ;   ||  
;
మణి మయ ధారిణి మాధవ సోదరి 
సింహ వాహిని దేవి దుర్గా పాలయమాం! ; 
శ్రీ చక్ర వాసిని! త్రిపురసుందరీ! 
శ్రీ లలితేశ్వరి! పాలయమాం! ;   || 
;
 శ్రీ జగదేకమాతా! జగన్నాయకీ! 
జగద్రక్షణీ! కరుణ హాసినీ!
కామిత వర ప్రదాయిని!
విశ్వ జననీ! కృపానుగ్రహ వర్షిణీ! 
పాలయమాం!  పాలయమాం!  పాలయమాం! ;   || 
;
===========================;
;
amba paramESwari akhilaamDESwari! 
aadi parASakti paalayamaam! tribhuwanESwari 
raajarAjESwari aanmdarUpiNi paalayamaam! ;  || 
;
sarOja nEtrI! SrI kalpawallii!  
Omm kaara rUpiNi!jagadEkamaatA! 
Sree jagadeeSwari annapuurNESwari chAmumDESwari 
SrI lalitESwari SiwakAma sumdari paalayamaam! ;   || 
;
kamchi kaamaakshi kadamba wana waasini ; 
kaashaayaambara dhaariNi paalayamaam! ;
weeNApANi! wimala rUpiNI! 
wEdaamta rUpiNi paalayamaam! ;   ||   
;
maNi maya dhAriNi mAdhawa sOdari 
sim ha waahini dEwi durgA paalayamaam! ; 
SrI chakra wAsini! tripurasumdarI! 
SrI lalitESwari! paalayamaam! ;   || 
;
శ్రీ జగదేకమాతా! jagannaayakI! 
jagadrakshaNI! karuNa haasinI!
kaamita wara pradaayini!
wiSwa jananI! kRpAnugraha warshiNI!  

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...