31, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

మీ గృహమున మా నగలు మీ భద్రం

మదనిక = కుశావతి ; [ పేరు మార్చాము ] ;-
చెట్టు వెనక నుండి చారుదత్తుని ఎదట బిడియపడుతూ నిలిచారు.
"ధూతాంబా!" భర్త పిలుపు విని ఇంట్లో నుండి బైటకు వచ్చింది భార్య.
"సందె దీపం గూట్లో పెట్టి వస్తాను." చెప్పింది ఆమె.  
; &&&&&&&&&&&&&
;
మదనిక = కుశావతి ;;
చెట్టు వెనక నుండి చారుదత్తుని ఎదట బిడియపడుతూ నిలిచారు.
"ధూతాంబా!" భర్త పిలుపు విని ఇంట్లో నుండి బైటకు వచ్చింది భార్య.
"సందె దీపాం గూట్లో పెట్టి వసాను." చెప్పింది ఆమె.
"ఇవాళ వీరిద్దరు మన అతిథులు."
"అరె, దుస్తులు మాసినవి. రండి. అలసట తీర్చుకుందురు గాని.
రదనికా! మన ఇంటికి కొత్తవారు వచ్చారు. 
వీరి స్నానపానాదులకు తగిన ఏర్పాట్లు చేద్దాం."
ఇంటి లోపలి నుండి వచ్చిన రదనిక - "అమ్మా, దయ చేయండి."
;
ధూతాంబ "అటు వెనుక వేపు స్నానశాల ఉన్నది.
వేణ్ణీళ్ళు ఉంచాము. రదనికా! వీరి అభ్యంగనం పూర్తి ఐనాక
ఈ కొత్త దుస్తులను ఇవ్వి. ఈ లోపు నా వంట పూర్తి ఔతుంది."
కుశావతి [మదనిక - ] - "చెల్లీ! రదనికా! మా అమ్మగారి పరిచర్యలు 
నేను చూస్తాను గానీ - నీవు వంట గదిలో మీ అమ్మగారికి సాయం చేయి. సరేనా!?" 
"సరే, అట్లాగే!" రదనిక వెళ్ళింది.
కుశావతి [= మదనిక] -; "వసంతసేనమ్మా! ఎదురు చూడని అదృష్ట యోగం. 
మీ నగలను 'భద్రపరచండి,'అని మీ స్వామికి ఇవ్వండి."
"కానీ వారి భార్యకు కోపం వసుందేమో!?"
"మీ మనోహరుని మళ్ళీ కలిసి, మీ మనసు విప్పి చెప్పాలంటే,
మనకు వీలౌతుందా!? మీరు ధూతమ్మ గారికి 
సోదరి గానీ, వారి చుట్టం కానీ కాదు కదా.
ఇప్పటికి నాకు తోచింది ఇదే మరి!"
"ఔనౌను, నీ యోచన కూడా బాగున్నట్లే ఉన్నది."
"మీ తర్వాత నేను చేస్తాను లెండి. మీ కురులు ముడి వేస్తాను."
"కుశావతీ, మా జాతి స్త్రీలకు ప్రేమ భావాలు ఉండదంటావా!?"
"ఏమోనమ్మా, అవన్నీ పెద్ద వాళ్ళు ఎప్పుడో చేసిన నియమాలు కదా. 
ఏం చేయగలం. కొత్త దారి వేయాలంటే మన బోటి వాళ్ళకు సాధ్యమా!?" -
రదనిక వచ్చి ;- "స్నానాదులు ఐతే వేగిరం రండి. విందులు సిద్ధం."
******************************************************;
"మా వంట మీకు రుచించిందా? లోపం ఏమీ పొరపాటున - జరుగలేదు కదా."
ధూతాంబ "అన్నట్లు మీ నామధేయములు తెలుసుకొనవచ్చునా?"
"అట్లాగ తటపటాయిస్తున్నారు. చెప్పకూడనుకుంటే చెప్పకండి."
"అబ్బే, అదేం లేదు, రదనికా! మా స్వామిని పేరు వసంతసేన, నేను కుశావతి."
"వర్ధమానుడా! వీరిద్దరినీ క్షేమంగా - వారి గృహమున చేర్చు."
ధూత ;- "ఆర్యా! చిన్న మనవి. ఈ కారుచీకటిలో - విలువైన ఆభరణములతో ....
ప్రయాణించడమంటున్నారా!?" - 
చారుదత్త ;- "ఔను, అదీ నిజమే. నా భార్య కూడా సంశయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నది. 
సరే, మరి ఏమి చేయాలి?"
మైత్రేయ ;- "కిం కర్తవ్యం, మిత్రమా!" 
కుశావతి ;- "మా అమ్మగారి నగలను మీ వద్ద దాచిపెట్టి, ఉంచండి దేవరా! 
వీలు చూసుకుని, మేమే వచ్చి, తీసుకుని వెళ్తాం"
శకారుని వలన మాకు ముప్పు పొంచిఉన్నది. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత -
తీసుకుంటాము. అంతవరకూ- కరుణతో ఈ భూషణములను మీ వద్ద భద్రపరుస్తారా!? 
మైత్రేయ ;- ఔనౌను, అదీ సత్యమే. ఈ వనితల ఉవాచ కూడా నిజమే అనిపిస్తున్నది.
"మైత్రేయా! రత్నాభరణములను మూట కట్టండి. ఈ మణిభూషణముల మూటను
పగలు వర్ధమానుడు, రాత్రి నువ్వు వేయి కన్నులతో కాపాడవలెను!"
వసంతసేన ;- అమ్మయ్య, నాకు ఇంక నిశ్చింత, కుశావతీ!  
కుశావతి ;- స్వామి ఇంట గృహమున మన నగలు మీ పదిలం కదా!
ధూతాంబ ;- "రదనికా! బండి వానిని పిలువు.
రదనిక ;- "మార్గా! ఓ మార్గుడూ! వేగిరం బండి కట్టు."
"చిత్తం, అమ్మా, బయలుదేరండి. "  
;
***********************************************;
NEW పాత్రలు names ;- వసంతసేన బండి సారధి = తుందిలుడు ;
] 10. B. చారుదత్తుడి బండి సారధి :- మార్గ/ మార్గుడు ;; 

[ "మా యజమానిని, ప్రఖ్యాత నర్తకీమణి వసంతసేన."  
మదనిక బెరుకుగానే పరిచయం చేసింది.
;; 12-10-2017 ;-  అధ్యాయ శాఖ ;- 11 ;- అక్కడే దోబూచి  ;- +]
;
***********************************************;
దీపావళి శుభాకాంక్షలు ; ;
***********************************************;

అధ్యాయ శాఖ ;- 12 ;- మీ గృహమున మా నగలు మీ భద్రం ;
;

11, అక్టోబర్ 2017, బుధవారం

అక్కడే దోబూచి

వసంతసేన, మదనికలు గుబురు చెట్టు వెనక - 
నక్కి ఉన్నారు, గజగజా వణుకుతూ. 
చారుదత్తుడు అప్పటికే తోటలో పని చేస్తున్నాడు.
అతను తమ ఆవరణలోకి - వసంతసేనా ద్వయం - ప్రవేశించడం - గమనించ లేదు.
వసంతసేన చారుదత్తుడిని చూస్తూ, సంతోషంలో మునిగిపోయింది.
"అమ్మా! ఇవాళ మీకు అదృష్ట యోగం పట్టింది. 
మరీ అంత తన్మయంలో మైమరచి పోకండి.
వెదక బోయిన తీగ కాలికి తగిలింది." 
;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;; 

"రోహణా!"  చారుదత్తుడి పిలుపును ఆలకించి, అతని సుపుత్రుడు బైటికి వస్తున్నాడు. 
"వస్తున్నా, నాన్నగారూ!" 
"ఉసిరిక చెట్లకు పాదులు చేయండి. వచ్చే కార్తీక మాసంలో వన భోజనాలు చేయాలి కదా." 
అందరూ హుషారుగా "హాయ్ హాయ్" అంటూ నవ్వారు.
"వర్ధమానకుడు, మైత్రేయుడు గొప్పులు తవ్వుతున్నారు కదా, 
నీళ్ళు సరిగ్గా పారేటట్లు చూడు రోహణా!" 
"సరే నాన్నగారూ"
ధూతాదేవి అక్కడికి - రదనికతో వచ్చింది.
"వంచిన నడుం ఎత్తకుండా పని చేస్తూనే ఉన్నాను, మీరు కాస్త సేదదీరండి. బడలిక తగ్గుతుంది, ముందీ పానీయాలను అందరూ త్రాగండి."
"తేనె, నిమ్మ రసం కలిపి తయారు చేసాను. తీసుకోండి,యజమానీ!... 
ఓహో,పని దొంగల్లారా!"
"ఎవర్నీ, మమ్మల్నే!" 
"ఆహా, మిమ్మల్నే. తీరుబడి లేనంత పని చేస్తున్నట్లుగా నటించడంలో బహు నిపుణులు."
"ఇక్కడికి వచ్చి ఇవ్వవచ్చునుగా."
"మరే, పాపం. నోటికి అందివ్వమని ఆజ్ఞాపించ లేదు. ఇక్కడ పెట్టేసాను, వేం చేసి గ్రోలండి."
ఆ గ్లాసులను చెట్టు వెనక దాక్కుని ఉన్న వసంతసేన, చెలికత్తె - 
జాగ్రత్తగా తీసేసుకున్నారు, గుట్టుగా త్రాగేసారు. అప్పటికే దాహంతో వాళ్ళ గొంతులు తడారి పోయి ఉన్నవి. 
నెమ్మదిగా తాగి, దాహం తీర్చుకున్నారు.
"వర్ధమానుడా! రదనిక పానీయ చషకములు ఏవీ? రదనిక ఇక్కడే పెట్టానన్నది."
"సరిగా చూడు మైత్రేయా!"
"ఈ మైత్రేయునికి చత్వారం రాలేదులే. 
నువ్వూ కూడా వచ్చి, శ్రద్ధ గా ఇకించు, పర్తిలకించు."
"ఏమైపోయాయబ్బా! ఇది మయసభ కాదు కదా. 
కనికట్టు మటుమాయం అవడానికి."
"రదనిక పరాకున ఇంట్లోకి తీసుకుపోయి ఉంటుంది, గానీ - 
ఇంక పని ఆపి, మీరూ వెళ్ళండి. కాస్త 
విశ్రాంతి తీసుకుని, భోజనాలు చేద్దాం."
అందరూ గృహంలోనికి వెళ్ళారు. 
గృహస్తు చారుదత్తుడు - కాళ్ళు చేతులు శుభ్రం చేసుకున్నాడు.   
లోనికి వెళ్ళబోతూన్న చారుదత్తుడు - 
"ఏదో అలికిడి." అనుకుంటూ పరిశీలనగా చూస్తుండగా - 
అతనికి కనిపించారు, అక్కడే ఉన్న వనితలు.
"ఎవరు మీరు?" ఆశ్చర్యంతో అడిగాడు. 

"మా యజమానిని, ప్రఖ్యాత నర్తకీమణి వసంతసేన."  
మదనిక బెరుకుగానే పరిచయం చేసింది.
;;
12-10-2017 ;-  అధ్యాయ శాఖ ;- 11 ;- అక్కడే దోబూచి  ;- 

తప్పించుకుందిరా తాబేటి దవ్వ!

[+ అప్పటికే సంజె చీకటి పడుతున్నది. 
భీతితో ఉక్కిరిబిక్కిరి ఔతూ, ఇరువురు వనితలు
మసక చీకటిలో - తాము ఎటు పరిగెడుతున్నారో 
తెలీని అయోమయ అవస్థలో దౌడు తీస్తున్నారు. ]
;
"వసంతమ్మా! ఆ ఇంటి ఆ ముందరి - లఘు ద్వారం తెరచి ఉన్నది. 
పదండి.  తోటలో పొదలు ఉన్నవి. 
పొదల మాటున దాక్కోగలుగుతాం. శీఘ్రం." 
ఆ జవ్వనులు లోనికి ఉరికి, ఒక పొద మాటున వంగి,కూర్చున్నారు. 
;
*************************************************;
;
"ఎక్కడ? ఎక్కడ? వసంతసేనా! ఎక్కడ?
ఎక్కడికి పోయినా నిన్ను వదలను, వసంతా! 
ఈ శకారుని బారి నుండి వేళ తప్పించుకున్నావు, సరే చూసుకో, 
మళ్ళీ నిన్ను దొరక బుచ్చుకుంటాను. ...... 
"తప్పించుకుందిరా తాబేటి దవ్వ! హమ్మయ్య, ఇప్పటికి ఆమె క్షేమం."
"విటూ, అక్కడి జూద మండపంలోనికి దూరుదాం, పద!"
"దేవరా! ఆ జూదశాల యజమాని విసుక్కుంటున్నాడు." 
"ఏం, ఎందుకంట, ఏం తీపరమట!?" '''''''''''' 
"ఏం తీపరం - అని మీరు అడిగితే ఏం చెప్పగలను? 
మీరు అసలు పైకం కట్టనే కట్టరనిన్నీ, 
దండగ బోణీ హస్తం తమదనీ, ఆ...... చిత్తం .... ఆ ..... "
"ఆ! రాజా వారికి స్వయానా బావ మరదిని. నన్నే శుల్కం అడుగుతున్నాడా, 
వాడికి మన రాజ్యంలో మంచి నీళ్ళు పుట్టకుండా చేస్తాను, చూస్తుండు"
"ఇక్కడ ఉప్పు నీళ్ళు, తాగడానికి పనికి రావంట. 
పొరుగు సీమలో ఐతే - అమృత తుల్య జలం లభిస్తున్నది ...... అని ..... "
"ఆ, దుష్టుడు, అంత కావరమా, 
వాడి జుట్టు పట్టుకుని, గుమ్మానికి వేలాడ దీస్తాను. పద."
"ఇవాళ పొద్దున్నే నిద్ర లేవగనే - 
ఎవరి ముఖం చూసాడో, పాపం! ఆ జూదశాలుడు. పదండి దేవరా!"
;
************************************************;
;
 అధ్యాయ శాఖ ;- 10 ;- తప్పించుకుందిరా తాబేటి దవ్వ!
;

10, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

దౌర్జన్య శకార

FLASH BACK = నేపథ్యం :-  
క్రిందటి మాసంలో జరిగింది .......
పౌర్ణమి  చేయుటకై వసంతసేన తన దాసి మదనికతో వెళ్ళింది.  
;
"అమ్మా! ఇవాళ సరసు ఒడ్డున మీరు నాట్యం అద్భుతంగా చేసారు." 
"ప్రతి పౌర్ణమి కదూ - అక్కడ ఉన్న సరస్వతీ దేవి ప్రతిమ ఎదుట నేను నర్తించాలి" 
అన్నది వసంతసేన.; 
"అవును కదండీ, మీ జన్మ నక్షత్రం ప్రకారం - 
ప్రతి పున్నమి రాత్రికి ఈ నర్తన కార్యక్రమం దొడ్డమ్మ గారు, 
మీకు విధించిన నియమం కదా!"

ఉద్యానవనములో పున్నమి నాట్యం పూర్తి ఐనది.
నాట్య అభినయ సంపూర్ణం తర్వాత ......... 
తోట నుండి వసంతసేన, మదనికలు వస్తున్నారు.
;
నందనం ముంగిలి  వద్ద భామలు ఇద్దరు ఆగారు.
ఆగి, నిలబడి, తమ శకటం కోసం చుట్టూ చూసారు. 

నలు వైపులా పరకాయిస్తూ అన్నది వసంతసేన. 

"అరె, మన శకటం ఏది, తుందిలుడు ఏడి, ఎక్కడ?"  

"అమ్మా, ఆ అలికిడి, శకారుడు వస్తున్నాడు, పదమ్మా! 
స్త్రీలు కంటబడితే వదలని కామాంధుడు. వేగం, వేగం" 
ఇద్దరిదీ పరుగు వంటి నడక. శీఘ్ర గమనంసాగిస్తున్నారు. 

ఇంతలో శకారుడు వారిని చూడనే చూసాడు. 
"భళీ, ఆమె వసంత సేన లా ఉన్నది." 

శకారుడి అనుయాయి విటుడు -
వినయంగా తల ఊపుతూ అన్నాడు.
"ఔనౌను దేవరా! ఆమె వసంత సేనయే." 

"భళీ, ఇవాళ మన పంట పండింది. 
ఓహో వసంత సేనా! నిలు నిలు."
ధాష్ఠికంగా అన్నాడు శకారుడు. 

"ఆ జంట ఆగకుండా పరిగెడుతున్నారు, దేవరా" 
తాన అంటే తందాన అనే రకం మనిషి విటుడు.
;
"ఇద్దరూ స్త్రీలే ఐనప్పుడు, జంట - అనరు, 
ఒక మగ, ఒక ఆడ ఐతేనే అట్లాగ పిలుస్తారు. నీకేమీ తెలీదు. 
ఉత్తి మట్టి బుర్రనీది! అనుసరిద్దాం పద! ఓ వసంతసేనా! నిలు నిలు ." 
;
అప్పటికే సంజె చీకటి పడుతున్నది. 
భీతితో ఉక్కిరిబిక్కిరి ఔతూ, ఇరువురు వనితలు
మసక చీకటిలో - తాము ఎటు పరిగెడుతున్నారో 
తెలీని అయోమయ అవస్థలో దౌడు తీస్తున్నారు. 
***************************************;
REF : దౌర్జన్య శకార ; అధ్యాయ శాఖ ;- 9 ;
; & ఆర్యకుడు ; in పట్టణంగా మారుతూన్న పల్లెటూరు ;- LINK ;-

సారధి - ఊరి వాళ్ళతో యోచన

మేడమీద కిటికీలో నుండి - మామిడి చెట్టు కనిపిస్తున్నది. వసంత సేన 
"మదనికా! పిక గానం బాగుంది కదూ!" 
"చారుదత్తుల వారి ఇంటిలో గానం చేసి, ఆ కోకిల ఇక్కడికి వచ్చినట్లుంది దొరసానీ! 
అందుకే దాని పాట బహు బాగున్నది." నవ్వింది మదనిక. 
"ష్! అమ్మ వింటుంది." 
"చిత్తం." ముసిముసి నవ్వులతో కిటికీ తోరణాల దుమ్ము దులుపుతున్నది మదనిక.
ఇద్దరికీ గతం గుర్తుకు వచ్చింది.
**********************************: & 
నెల రోజుల క్రిందట జరిగింది ................ 
;
FLASH BACK = నేపథ్యం :- 
పౌర్ణమి నాట్యం చేయుటకై వసంత సేన 
ఉద్యానవనములోనికి పరిచారిక మదనికతో వెళ్ళినది.

బైట నిలబడి ఉన్నది వసంత సేన బండి. 
ఆ బండిని తోలే వాని పేరు తుందిలుడు. 
&
ఇంతలో సారధికి కోలాహలం కనిపించింది. -
"మన గ్రామంలో ప్రజలందర్నీ రాజ భటులు కొట్టారు. ఇట్లాగ ఎన్నాళ్ళని, ఈ హింసలను భరిస్తాం?"
"ఆర్యకుని బంధించారు, హింసలు పెడ్తూ, తీసుకెళ్ళారు, చెరసాలలో వేసారు. 
మన రాజ్యంలో -  నిజం మాట్లాడితే తప్పు, న్యాయం కోసం ప్రశ్నిస్తే ఆ దండన ఒక్కటే .. అందరికీ తెలిసిందే!"
"ఏమిటీ, మన ఆర్యకుని చెరసాలలో డేసారా!?" 
"నువ్వెవరవు?" 
"నేను తుందిలుణ్ణి. మన ఊరు నుండి పట్టణం చేరాను. ఇక్క ఒకరి వద్ద - శకట సారధిని. యజమానులకు చెప్పి వస్తాను. మన ఊరి ప్రజలు చాలామందిని ఆ శకారుడు - ఈ రీతిగా చెప్ప నలవి కాని రీతులలో బాధిస్తున్నాడు. పేనుకు పెత్తనం ఇచ్చాడు - అసమర్ధ ప్రభువు. రాజా వారి బావమరది ఐనంత మాత్రాన విచక్షణ మరచిపోవాలా? స్థాన బలమె కాని తన బలము కాదయా - అని పెద్దలు అన్నారు అందుకే!"
"తుందిలా, ఇప్పుడేం చేయగలం?"
- మనం అందరం సమైక్యతతో ఉండాలి. కష్ట కాలంలో - ఐకమత్యమే మన బలం - కలిసి ముందుకు కదులుదాం."   ''''' 
"నా స్నేహితుడు చెరసాలలో కాపలా కాస్తాడు. 
"కోటలో వెనుక మూల చీకటి కొట్టు ఉన్నది. బందీలను అక్కడ ఉంచుతారు.
అక్కడికి చేరే ఉపాయాన్ని అలోచన చేద్దాం.
రాత్రికి మనం ఊరి శివార్ల వద్దగుడిలో కలుద్దాము. మంచి ప్రణాళికను ఆలోచిద్దాం." 
"సరే తుందిలుడా, అందర్మూ ఈ బాట వద్ద ఇట్లాగే గుమిగూడి కనిపిస్తే తంటాలు.

డుగో, శకారుడు వస్తున్నాడు. సెలవు."   
"సంతోషంగా ఉంది. అనుకోకుండా మాకు - నీ వంటి ధీరుని సహకారం లభించింది. 
మళ్ళీ మాకు పైనున్న ఆ  భగవంతుని పై నమ్మకం పాదుకొంటున్నది."
అటుగా బౌద్ధ సన్యాసులు కొందరు వెళ్తున్నారు. 
;
"బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి,
సంఘం శరణం గచ్ఛామి,                                                                            ధర్మం శరణం గచ్ఛామి||

బౌద్ధ బిక్షువులు వెళ్ళేదాకా అందరూ కాస్సేపు ఆగారు.  
ఊరి వాళ్ళు  తుందిలునికి వీడ్కోలు చెబుతూ, వేగంగా వెళ్ళి పోయారు.  
తక్కిన వాళ్ళు వేరే దిశగా వెళ్ళగా, 
తుందిలుడు కూడా తోట దగ్గరికి బయలుదేరాడు. 
*****************************************;
;
REF : తుందిలుడు, ఊరి వాళ్ళతో యోచన ; 
అధ్యాయ శాఖ ;- 8 ;- సారధి - ఊరి వాళ్ళతో యోచన  ;
;

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...