7, మార్చి 2017, మంగళవారం

గూఢ మణి క్రీడ = చుక్ చుక్ పిల్ల చూరేడు పుల్ల

మన సాహిత్య ప్రపంచం అగణిత మణి ప్రభా సంపదల గనులు.
ఆనంద సాహితీ విహారములో 
మహాకవి కాళిదాసు విరచిత శ్లోకం చూద్దామా! 
మేఘ సందేశం ;- 
మందాకిన్యాః సలిల శిశిరైః సేవ్యమానా మరుద్భిః|
మందారాణా మనుతట హరుమ్ , ఛాయయా వారితోష్ణాః| 
అన్యేష్టవ్యైః, కనకసికతా ముష్టి నిక్షేప గూడః|
సంక్రీడన్తే మణిభి రమర ప్రార్ధితా యత్ర కన్యాః||

దేవతలకు కూడా ఆరాధనీయత కలిగిన - సొగసుతో - యక్ష కన్యకలు - 
గగన గంగా తీరమున, మందార తరు ఛాయలలో
సలిల శీతలములైన పిల్ల తెమ్మెరలు వీచుచూ ఉండగా 
గూఢ మణి క్రీడను ఆడుచున్నారు. 
చుక్ చుక్ పిల్ల చూరేడు పుల్ల...... 
అంటూ ఇసుకలో పుల్లా పుడకలను దాచి పిల్లలు ఆడే ఆటయే 
ఈ కాళిదాసు కాలం నాటి గూఢ మణి క్రీడ్రీ. 
;
- & ;- ప్రాచీన కాలంలో మన హిందూ దేశం వైభవము స్థాయి 
అంతటి అత్యున్నత దశను అందుకున్నది. 
అలనాటి ప్రజలు - నవ రత్నాలను, మణులను 
ఆటలలో ఉపయోగించారన్నమాట!
& + :- [ చేతన - మంత్లీ 26 page; 2011 సెప్టెంబర్ ] ;
[ ఆనంద సాహిత్య  ] ;
;  ==============;
guuDha maNi krIDa ;-   

   mEGa samdESam ;
;
mamdaakinyaa@h salila SiSirai@h sEwyamaanaa marudbhi@h|
mamdaaraaNA manutaTa harumm , CAyayaa wAritOshNA@h| 
anyEshTawyai@h, kanakasikataa mushTi nikshEpa gUD@h|
samkreeDan tE maNibhi ramara praardhitaa yatra kanyA@h||

dEwatalaku kUDA aarAdhaneeyata kaligina - sogasutO - yaksha kanyakalu - gagana gamgaa teeramuna, mamdaara taru CAyalalO
  - salila Siitalamulaina pilla temmeralu weechuchuu umDagA guuDha maNi krIDanu ADuchunnaaru. 
;
[ chEtana - mantlee #26 page; mantlii2011 septembar - ] ; 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...