బుడ బుక్కలు
కొన్ని అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే తీరులో హాస్యం తొంగి చూస్తూ, 
చిరు నవ్వులను విరబూయిస్తాయి.
ఈ కింది వ్యాఖ్యానాలను చూడండి, సారీ! చదివి చూడండి!

Ask yourself ...
If swimming is a good exercise to stay fit, then WHY WHALES are fat?
WHY is that everyone wantas to go to HEAVEN but nobody wants to die?
Shall I say that there is racial discrimination in CHESS as WHITE piece is moved first?
 In our Country, we have freedom for SPEECH, then WHY telephone bills?
 If MONEY doesn’t grow on tress then WHY do BANKS have branches?
 WHY does a round PIZZA come in a SQUARE box?
WHY doesn’t GLUE stick to its bottle?
WHY do you still call it a BUILDING when its already BUILT?
 If you aren’t supposed to DRINK AND DRIVE, then WHY do BARS have parking lots?
If it’s true that WE are here to help others, then what OTHERS are here for?
 WE are really funny people dwelling in a SERIOUSLY funny world ............... !!!!!!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...