10, జూన్ 2017, శనివారం

ఆ దారి ఇదేనా!?

 విశ్వనాధ సత్యనారాయణ - S.R.R. కాలేజీలో లెక్చరర్ ; 
విజయవాడ, మారుతీనగర్ 3 వ వీధిలోనివసించారు. 
కొత్తగ college లో జాయిన్ ఐన విద్యార్ధి ఆ రోడ్డుకు వచ్చాడు, 
విశ్వనాధ గారి అడ్రస్ వెతుక్కుంటూ.
తనకు ఎదురైన వ్యక్తిని అడిగాడు ఆ స్టూడెంట్.
"సార్! ఇక్కడ కాలేజీలో తెలుగు మాస్టారు పని చేస్తున్నారు,
ఆయన మారుతీనగర్ 3 వ వీధిలో ఉంటున్నారుట!
ఆ మాస్టారు ఇల్లు ఎక్కడో చెబుతారా?"
 "ఇట్లాగ పైకి వెళ్ళండి." చూపుడు వేలితో ఆ గృహాన్ని చూపించి,
చకచకా నడిచి వెళ్ళిపోయడు ఆ పాదచారి.
 గేటు దగ్గర నిలబడి ఉన్నది గృహిణి, రమణమ్మ.
"ఏమండీ! ఇల్లు ఇదేనా అమ్మా!?"
"ఔను, ఇదే!"
"లెక్చరర్ సార్ ఉన్నారా? అమ్మా?"
ఆ అబ్బాయి ప్రశ్నకు - రవంత ఆశ్చర్యపడుతూ
సమాధానం చెప్పింది ఆమె
"అదేమిటి? మీకు ఆయన ఎదురు పడ్డారుగా,
ఆయనతో మీరుఏదో మాట్లాడారుగా!?"
;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఆ దారి, అడ్రస్ ఇదేనా!? ] ;-
photo ;- రిక్షాలో కవి రాజు ;-

చల్లపూర్తి రామాయణం సరిపోదేమో 
ప్రశ్నకొద్దీ జవాబు,అడిగినదానికి మాత్రమే సమాధానం.

అసలే పెద్దాయన,time waste చేసుకుంటారా ఏమిటి.!

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...