21, సెప్టెంబర్ 2009, సోమవారం

మేలిమి బంగారము వంటి పాట

చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి స్వాతంత్ర్య పోరాటములో పాల్గొన్న దేశభక్తుడు.
ఆయన స్థాపించిన "స్వతంత్ర్య పార్టీ" ఆనాటి రోజులలో పేరెన్నిక గన్నది. గొప్ప రచయిత కూడా.
రాజాజీ రాసిన తమిళ పాట
" kurai onrum ellai maraimoorthi kanna " ను
1966 లో U.N. లో M.S. సుబ్బులక్ష్మి గానం చేసారు.

ఆమె, భర్త T. సదాశివమ్ లు తమ ఇంటికి భోజనమునకు రమ్మని,
రాజాజీని ఆయన అనుచరులనూ ఆహ్వానించారు.
విందులో అరిసెలు, బొబ్బట్లు వంటి రుచికరమైన పిండి వంటలను కూడా వడ్డించారు.
బెల్లంతో తయరు చేసిన భక్ష్యాలను అందరూ తిని, ప్రశంసించారు.
రాజాజీ "విందు సంపూర్ణంగా రుచికరముగా ఉందమ్మా! "అని మెచ్చుకుంటూ కృతజ్ఞతలను తెలిపారు.
ఆనక, కొంచెం తాళి ఇలా అడిగారు
" సదాశివం గారూ! వంటింట్లో బెల్లానికి చీమలు ఏమైనా పట్టాయా?" ఆ ప్రశ్న దంపతులను తికమక పెట్టినది.
అప్పుడు వంటింట్లోకి వెళ్ళి, పరిశీలించారు ; నిజంగానే చీమలు పుట్టలు పుట్టలుగా బెల్లానికి పట్టి ఉన్నాయి.
రాజాజీ నిశిత పరిశీలనా శక్తికి అక్కడ ఉన్నవారు అందరూ సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనయ్యారు.
" కల్తీ లేని తీపి వస్తువులకు చీమలు పడతాయని గుర్తించారు; అన్యాపదేశంగా వారు ఇచ్చిన విందును రాజాజీ మెచ్చుకున్నారని "
సుబ్బులక్ష్మి దంపతులు, సంతోషం పొందారు.

( Pramukhula Haasyam " కల్తీలేని మధురభక్ష్యాలు "

By kadambari piduri
___________________________________________


kurai onrum illai marai mUrti kaNNA!
kurai onrum illai kaNNA!kurai onrum illai gOvindA!( 2 )

kaNNukku teriyaamal nirkinray^, kaNNA !
kaNNukku tteriyaamal
ninraalum enakkukurai onrum illai marai mUrthy, kaNNA!
vENdiyaadait tanDida vEnkaTEsan enrikkaa
vENdiyadu vEronrum enakkillai, kaNNA
maNivaNNA, malaiappA!
gOviMdaa!gOviMdaa! gOviMdaa! gOviMdaa!

tiraiyinpin^ nirkinraai, kaNNA! -kaNNA!
tiraiyinpin^ nirkinraai, kaNNA! -kaNNA!
unnai+maraiyODum gnAnaiyir- maTTumE kANbAr -
enraalum +
kurai onrum illai marai mUrthy kaNNA!
kurai onrum illai kaNNA!
kunrin mEl kaLLaagi mirkinra varadA!
kunrin mEl kaLLaagi mirkinra varadA!
maNivaNNA, malaiappA!
gOvindA, gOvindA !
gOvindA, gOvindA !gOvindA, gOvindA !
kalinaaLuk irangi kaLLilE
irangaisilaiyaaga kOilil nirakkinraay^ , kEsavA!
yaarum marukkaada ,malai appA!
yaarum marukkaada malayappA!-
un maarbil +yenrum yeduM daaruLum
karuNai kaadal annaiyenrum
irundhida yEdhu kurai enakku?
yenrum irundiDa - yEdhu kurai enakku?
kurai Onrum illai marai mUrti , kaNNA!
kurai Onrum illai marai mUrti , kaNNA!
maNivaNNA, malaiappA! gOvindA, gOvindA !
gOvindA ! gOvindA ! gOvindA !

పాట :---
కురై ఓన్రుం ఇల్లై మరై మూర్తి కణ్ణా!
కురై ఓన్రుం ఇల్లై కణ్ణా!
కురై ఓన్రుం ఇల్లై గోవిందా!( 2 )

కణ్ణుక్కు తెరియామల్ నిర్కిన్రయ్, కణ్ణా
కణ్ణుక్కు త్తెరియామల్ నిన్రాలుం ఎనక్కు
కురై ఒన్రుం ఇల్లై మరై మూర్థ్య్, కణ్ణా!

వేణ్దియాదైత్ తండిద వేంకటేసన్ ఎన్రిక్కా
వేణ్దియదు వేరొన్రుం ఎనక్కిల్లై, కణ్ణా
మణివణ్ణా, మలైఅప్పా! గోవిందా!గోవిందా!
గోవిందా! గోవిందా!

తిరైయింపిన్ నిర్కిన్రాఇ, కణ్ణా! -కణ్ణా!
తిరైయింపిన్ నిర్కిన్రాఇ, కణ్ణా! -కణ్ణా!
ఉన్నై+మరైయోడుం గ్నానైయిర్-
మట్టుమే కాణ్బార్ - ఎన్రాలుం
కురై ఒన్రుం ఇల్లై మరై మూర్థ్య్ కణ్ణా!
కురై ఒన్రుం ఇల్లై కణ్ణా!

కున్రిన్ మేల్ కళ్ళాగి మిర్కిన్ర వరదా!
కున్రిన్ మేల్ కళ్ళాగి మిర్కిన్ర వరదా!
మణివణ్ణా, మలైఅప్పా! గోవిందా, గోవిందా !
గోవిందా, గోవిందా !గోవిందా, గోవిందా !

కలినాళుక్ ఇరంగి కళ్ళిలే ఇరంగై
సిలైయాగ కోఇలిల్ నిరక్కిన్రాయ్ , కేసవా!
యారుం మరుక్కాద ,మలై అప్పా!
యారుం మరుక్కాద మలయప్పా!-
ఉన్ మార్బిల్ +
యెన్రుం యెదుం ధారుళుం కరుణై కాదల్ అన్నై
యెన్రుం ఇరుంధిద యేధు కురై ఎనక్కు?
యెన్రుం ఇరుందిడ - యేధు కురై ఎనక్కు?
కురై ఓన్రుం ఇల్లై మరై మూర్తి , కణ్ణా!
కురై ఓన్రుం ఇల్లై మరై మూర్తి , కణ్ణా!
మణివణ్ణా, మలైఅప్పా! గోవిందా, గోవిందా !
గోవిందా ! గోవిందా ! గోవిందా !

========================================
Meaning: "I have no grievances at all absolutely, vEdha nayakA! kaNNA!
Youare not seen by mt eyes;
Even though You are not seen by my naked eyes, Ihave no grievances!
(implies; I have, because I am not able to see you)

తాత్పర్యము :
________
1.వేద నాయకా! అత్యాస లేదు. నా బాహ్య చక్షువులతో నీవు కనుపించుట లేదు.
Whatever I wish, You are able to give me,
Then, whatelse do I need? (exceptYou); Hence, I have no grievances;
maNivaNNA! malai appA! GovindhA!
నేను ఏది కోరినా నువ్వు ఇయ్య గలవు,నువ్వు తప్ప ,నాకు ఇంకేమి కావాలి?
అందు చేతనే నేనేమీ కోర నక్కర్లేదు. మణివణ్ణా! మలయప్పా!
You are standing behind the curtain (imples stage; You are a soothradhaari);
Only vEdic scholars and gnAnis can see You;
Even then, I have nogrievances
(implies, I have because I am not able to see You);
తెర వెనుక ఉండి,మమ్మల్ని నడిపించే సూత్రధారివి నీవే కదా!
వేద పండితులు, జ్ఞానులు మాత్రమే నిన్ను వీక్షించ గలరు.
ఐ కూడా , నాకు అసూయ, ఖేదము లేవు.
During these "kali" yugam,
You have come and entered and stayed as an archAform at TirumalA, kEsavA!
No one can deny Your Existence, GovindhA!
When the Merciful, Goddess stays in Your chest all the time,
why should Ihave any "kuRai"? GovindhA!"
కేశవా! ఈ కలి యుగములో అర్చా మూర్తిగా నీవు వచ్చి, తిరుమలైలో వెలిసి ఉన్నావు.
ఎవ్వరూ నీ వ్యాప్తిని అడ్డుకోలేరు.
కారుణ్యము,అనుగ్రహమును ఒసగే దేవత, నీ హృదయ సీమ పై స్థిర పడి ఉన్నది కదా,
మరి, నాకు వేరే శంక (కురవై ) ఏల ? గోవిందా!

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...