4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

అలరించే బృందావని

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

బాలలమండి! బాలలము !

బావి బారత పౌరులము !

భారత మాటకు - మోదము నొసగే

వన్నెల పరిమళ పూవులము!

౨)ఆటలు, పాటలు - చదువు, సంధ్యలు

పని పాటులతో - ఆరి తేరిన ప్రజ్ఞాలము

౩)విత్తులు విట్టి - నారును చల్లి

చేస్తున్నాము "తోట పని"

అలరించునిది - అందరి మదినీ !

అందాలోలికే "బృందా వని " .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...