4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

వెలుగుల నవ్వులు

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

బాల బాలికల కిల కిల నవ్వులు
ఆటలు, పాటలు -సందడి హేలలు
ప్రకృతి అంతా - నవ రస భరితం

పాల పుంతలు : కొలిచిన ముదములు
తొణికిస లాడిన దారులలోన
మిల మిల తారలు నడిచిన వేళల
ఆహ్లాదాల కావ్య హేలలు .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
తెలుగాప్పా!
''''''''''''''''''''''''''''''
తొలకరి జల్లులు - తెలుగప్పా!
బూమి పళ్ళెం - తెలుగప్పా!

నీలపు రాసులు - తెలుగప్పా!
పైరుల పచ్చలు - తెలుగప్పా!

ముత్యాల ధాన్యం - తెలుగప్పా!
ముత్తెపు నవ్వులు - వేద జల్లినవి

మన తెలుగు సీమ - తెలుగప్పా!
మమతల మాగాణి - తెలుగప్పా!

నవ ధాన్యాలు - నవ రత్న సిరి
మొదపు విందులు - చప్పట్లోయ్^! చప్పట్లోయ్^!

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...