2, జనవరి 2018, మంగళవారం

తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ

లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!? 
లేఖక్ 2 ;- ఎవరో చారుదత్తుడట - అతని బండి వద్ద చందనకునితో వీరకుని లడాయి, 
ఉగ్రంగా - మన న్యాయ శాలకు వెళ్తున్నాడు .... 
లేఖక్ 1 ;- ముందు  మన వస్తువుల సేకరణ, ముందు పని అది, 
'తాటాకుల - కవిలె కట్ట సిద్ధం చేసారా? - 
అని పై అధికారులు మనల్ని రొక్కిస్తారు. పద, ఆ బుద్ధ విహారంలో పరివ్రాజకుడు, 
అడగగానే కరుణతో ఆప్యాయంగా ఇస్తున్నారు. పద,తెచ్చుకుందాం ; 
లేఖక్ 2 ;- వైద్య సేవిక [= నర్సు] రోజూ విహారానికి వెళ్తున్నది, ఎవరికైనా సుస్తీ చేసి ఉంటుంది, 
లేఖక్ 1 ;- మాటలలో పడి మనం వచ్చిన పని మరుస్తాము, నడు.
లేఖక్ 2 ;- స్వామీ, శ్రమణక స్వామీ!
[ బౌద్ధ సంవాహకుడు బైటికి వచ్చాడు]
లేఖకుడు ;- స్వామీ, నేను లేఖకుడిని, కొంచెం సుద్ద రాయి ఇస్తారా!? 
బౌద్ధ సంవాహక ;- ఇదిగో నాయనా, సుద్ద బలపం, తీసుకో, 
ఆ రావి చెట్టు వెనుక తాటాకులు ఉన్నవి, 
జాగ్రత్తగా కట్టి తీసుకుని వెళ్ళు.
వసంత సేన ;- వెళ్ళిన ఆ ఇరువురు - వాళ్ళెవరు?? 
బౌద్ధ సంవాహక ;-  అధికరణ మండపంలో లేఖకులు. 
న్యాయస్థానంలో నేరముల గురించి శోధిస్తారు. 
న్యాయ పరిశోధకుల చర్చోపచర్చలు, వాదోప వాదములు, 
ముఖ్యాంశాలను వీరిద్దరు లిఖిస్తారు. 
ముందుగా నేల మీద బలపం రాయితో వ్రాస్తారు. 
వేగంగా రాసే ఆ చిత్తు రాతల నుండి, 
ప్రధానాంశములను - రెండవ వ్యక్తి - తాళ పత్రములలో వ్రాస్తాడు. 
ఈ లేఖనములను పునఃశ్చరణ - చేసి, న్యాయాధికార గణం తీర్పును వెలువరిస్తారు. 
వైద్య సేవిక - ఔషధాదులను మీకు సవ్యంగా ఇస్తున్నది కదా.
వసంతసేన ;- ఆమె శ్రద్ధగా వైద్యం చేస్తున్నారు. నా గాయాలు- త్వరగా తగ్గుతున్నవి. 
శరణాగతులకు ఇంత గొప్ప ఆశ్రయం దొరుకుతున్నది. ఇది ఊహించని నా అదృష్టం.
 ;
[ తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ]
*************************************************** ;
అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;;
అధ్యాయ శాఖ ;- 30 B ;-  చారుదత్తునిపై ఆరోపణలకు ఋజువులు  ;   
                                                 2, జనవరి 2018, మంగళవారం ;

previos posts ;- అధ్యాయ శాఖ ;- 29 - ఆమెకు బుద్ధ పరిరక్షణ ;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...