11, జులై 2017, మంగళవారం

పౌరాణిక సామెతలు, proverbs - 4

1) లక్ష్మణ రేఖ - గీసిన గీత దాటకూడదు - అనుట ; =
=  lakshmaNa rEKa =
= geesina geeta daaTakUDadu - anuTa ;
2) హనుమంతుని తోక లాగా.(= పైన సామెతయే!)
3) హనుమంతుని వాలము/ తోక.
4) కోతిమూక.
"ఇక ఇంట్లో కూడా కిష్కింధ కాండ మొదలైంది ,ఈ గోల భరించ లేను.")
5) లంకా దహనం.
     (అంతా ఖరాబు. అన్ని పనులనీ చెడగొట్టుట.)
6) "మంధర వచ్చింది" = తగవులను పెట్టే రకం. 
7)"చుప్ప నాతి శూర్పణఖ,ఓర్వ లేదు."
8) ఇల్లే తీర్ధం, వాకిలే వారణాశి, కడుపే కైలాసం ; =
illE teerdham, waakilE wAraNaaSi, 
kaDupE kailaasam ; ;
;
& ; -
డబ్బు, ధనము, మనీ :-

ధనము కూడ బెట్టి దానంబు చేయక:
తాను తినక, లెస్స దాచుకొనగ :
తేనెటీగ గూర్చి తెరువరి కియ్యదా!:
విశ్వదాభి రామ వినుర!వేమ! =

dhanamu kUDa beTTi daanaMbu chEyaka:
taanu tinaka,lessa daachukonaga :
tEneTIga gUrchi teruvaru kiyyadaa!:

visvadaabhi raama vinura!vEma! 
;
;
డబ్బు, ధనము,money ;
పౌరాణిక సామెతలు, proverbs - 4

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...