16, మే 2010, ఆదివారం

పెంకి పెళ్ళాం

ఈ ఫొటో చూస్తూంటే
నాకు ఈ హాస్య, చమత్కారమైన శ్లోకం గుర్తుకు వచ్చింది.
"అనేక శత భాండాని - భిన్నాని మమ మస్తకే
అహో! చితశ్నయ నారీ - భాండ మూల్యం న యాచతే! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

గయ్యళి భార్య - కోపం వచ్చినప్పుడు
తన భర్త నెత్తి మీదికి కుండలను విసిరేది.

ఐనప్పటికీ అతనికి తన ముద్దుల భార్య అంటే - ఎంతో ప్రేమ.
కనుకనే జీవితంతో సమాధాన పడ్డాడు అతను.

అందుకనే ఇలాగ సమాధానం చెప్పాడు

"నా తల మీద అనేక భాండాలను పగలగొట్టింది ఆమె!
అహో!అంత కోపంలోనూ ............
పగిలిన కుండలకు
పరిహారమును, విలువను చెల్లించమని అడగలేదు, చూసారా!
నా సతి ఎంత మంచిదో!"


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...