17, నవంబర్ 2008, సోమవారం

సుభాషితములు


సుభాషితములు :::
,,,,,,,,,,,,,,,,
"సులభాః పురుషా లోకే సతతం ప్రియ వాదినాః :
అప్రియస్య చ పథ్యస్య వక్తా,శ్రోతా చ దుర్లభః."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
కమ్మని కబుర్లు చెప్పేవాళ్ళు దొరుకుతారు.
కానీ ,మేలును చేకూర్చే మాటలు,
అవి కటువుగా ఉన్నప్పటికీ ,
చెప్పే వాడు(=వక్త), వినే వాడు తటస్థ పడటమనేది ,దుర్లభము.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...