18, నవంబర్ 2008, మంగళవారం

పుస్తకము


" తైలాద్రక్షే, జ్జలా ద్రక్షే ,ద్రక్షే చ్చిధిల బంధనాత్ :
మూర్ఖ హస్తే న దాతవ్య "మేవం వదతి పుస్తకం."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
పుస్తకము ఇట్లు తలచును,
"నన్ను నూనె తగలకుండా రక్షించ వలెను,
నీళ్ళు తగల కుండా రక్షించ వలయును,
కట్టి ఉంచిన త్రాడు(=బంధనము) శిధిలము అవకుండా కాపాడ వలసినది,... ఇంకా ,నన్ను మూర్ఖుని కరములలో ఉంచ వలదు."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...