18, నవంబర్ 2008, మంగళవారం

వసుధైక కుటుంబకం

సూక్తి ముక్తావళి:::
,,,,,,,,,,,,,,,,,
" అయం నిజః ,పరో వేతి గణనా లఘు చేతసా:::
ఉదార చరితానాం తు "వసుధైక కుటుంబకం ."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

" వీరు నా వారు, వారు పరాయి వాళ్ళు"
అనే భావాన్ని సంకుచిత మనస్కులు కలిగి ఉంటారు.
ఉదార స్వభావులకు " ఈ జగమంతా ఒకే కుటుంబముగా " గోచరిస్తుంది.

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...