25, డిసెంబర్ 2017, సోమవారం

బాట అదే - బండి మారింది

[శకారుని బండి బాటపైన వెళ్తున్నది. గూడు బండిలో వసంతసేన ]
వసంత సేన ;- ఇవాళ ఎందుకనో నిద్రమత్తుగా ఉంది. 
అమ్మ ఇచ్చిన భక్ష్యాలు తిన్నాను, 
అప్పటి నుండి కొంచెం 
మైకంగా అనిపిస్తున్నది. 
స్థావరకుడు ;- బాట కిట కిటలాడుతున్నది, తప్పుకోండి తప్పుకోండి - పల్లెటూరి బైతులారా! 
వసంత సేన ;- ఇది మార్గుని గొంతులా అనిపించడం లేదు. 
మా కొత్త దాసీ
'వెనుక గుమ్మం వద్ద బండి వచ్చి, ఆగి ఉందని' చెప్పింది. 
గూడు పైన చిలకపచ్చ వస్త్రం నుండి - 
బైట 
ఏమీ కనిపించడం లేదు, ఏమీ తెలియడం లేదు.
స్థావ ;- ఇది రాజు శకారుల బండి, 
దారి ఇవ్వక పోతే -ఖైదులో వేస్తాం, పక్కకు జరగండి, హూ ...... 
వసంత ;- ఇది శకారుని బండి, దైవమా, కాపాడు. 
గుండంలోకి దిగాను. కంటిరెప్పల మీద నిద్ర ..... 
నా తల్లికి 
నేను చారుదత్తుని కడకు చేరడం ఇష్టం లేదు. 
మధురమోదములదు ఏదో కలిపినట్లు ఉన్నది. 
నేను రహస్యంగానే ఈ 
తీరున ప్రయాణిస్తున్నాను. పోనీ - బండి దిగనా!? 
భటులు ;- స్థావరకా, నీ ఒళ్ళంతా బురద. 
స్థావరక్ ;- ఎకసెక్కాలు చేస్తున్నారు. ఇందాక మీరు కనబడి ఉంటే - 
నాకు కాస్త చేతి సాయం అంది ఉండేది.
వసంతసేన ;- హమ్మయ్యో, భటులు, 
,              వీరికి చిక్కితే - నాది అధోగతి, 
,                 అసలే వేశ్యలంటే చులకన.  ;;
స్థావ;- ఇవాళ బయలుదేరిన వేళ బాగుళ్ళేదు. 
అరె, బండి చక్రం బురదలోన కూరుకు పోయింది. ఎవరూ సాయం 
చేయడం లేదు, 
ఒక్కణ్ణే ఇంత బరువు చక్రం తీసాను. అబ్బ, ఆయాసం. [ఎద్దులను అదిలించాడు] 
వీటికి కూడా 
అలసట - శ్రమ పడింది నేనైతేను. 
బండిలో ఎంతో బరువు ఉన్నట్లు - మెల్లగా లాగుతూ, కదుల్తున్నాయి. హెయ్, 
వేగిరం - హెయ్ [ఛెమ్కీ తో కొట్టాడు] 
వసంత సేన ;- అక్కడ తోటలో నా కోసం ఆర్య చారుదత్తులు వేచి ఉంటారు, 
కనుక ఉద్యానం చేరిన పిమ్మట - 
ఆ చోట 
సురక్షితం ఔతాను. పైన దేవుడే గతి.
వీరకుడు ;- అదేంటో - ఇవాళ చిలకపచ్చ వస్త్రాల మేళా జరుగు తున్నాదా ఏమిటి, 
ఐదు క్షణాల కిందట - 
చారుదత్తుని శకటం వెళ్ళింది. ఇదే రంగు వలువతో. 
ఇట్లాంటి ఖరీదైన వలువ బండి - లోన వసంత సేన ఉన్నదట. 
చందనకుడు - తగాదా పెట్టుకున్నాడు, నన్ను సోదా చేయనీయ లేదు.
స్థావ ;- ఓహో, అందచందాలకు పెట్టింది పేరట కదా, ఆమె.
వీరకుడు ;- ఔను, చారుదత్తుడు అంటే దానికి తెగ ఇష్టమట. 
డబ్బు లేక పోయినా అంత గొప్ప సానిది - 
వాణ్ణి 
తగుల్కొన్నది. దేనికైనా పెట్టి పుట్టాలి, 
మనమూ ఉన్నాము ఎందుకూ, 
భూమి మీద లెక్కకు ఒకటి చొప్పున 
అదనంగా.
వసంత ;- చారుదాత్తులు బండిని పంపారన్న మాట. ఇంక ఫర్వాలేదు. 
పొరపాటున ఎక్కాను ఈ బండిని. ఇది శకట 
విపర్యాసం. వ్యత్యస్త శకట విపత్తు. 
దిగితే ఈ భీకర గండు పిల్లులు నన్ను - శకారునికి పట్టి ఇస్తారు, 
భగవంతుడా, 
అన్యధా శరణం నాస్తి, త్వమేవ మమ గతి ;
; [ఎద్దుల మెడలలో చిరు గంటల చప్పుడు - ముందుకు వెళుతూ] ; 
[ చాటింపు ;-  పారా హుషార్, 
నగరి సమయ ఘంటా నాదం ఇది - 
మలి సందె - మూడవ ఝాము గంట - పారా హుషార్ - 
మసక 
వెలుతురు వేళ - కనుక ఏమరుపాటున సాగండి, ప్రమాదాలు జరగవు. 
అశ్వ సంచార భటులకు దారి విడువండి, 
అప్రమత్తులవండి, పారాహుషార్ 
పారాహుషార్ 
 ]
;
;
*****************************; ;
previos post ;- 

22, డిసెంబర్ 2017, శుక్రవారం ;- సంకెళ్ళ చప్పుడు - గాజుల సవ్వడి ; 
[ తప్పించుకున్న ఆర్యకుడు చారుదత్తుని బండిలో ఎక్కాడు.]
& NOW :- బాట అదే - బండి మారింది ; 
,                     = bATa adE - baMDi maarimdi ;
&   లిపి వ్యాకరణ ; = lipi wyaakaraNa ; &

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...