8, సెప్టెంబర్ 2011, గురువారం

అశోక్ కుమార్


ఆశీర్వాద్ - 1968 లో విడుదల ఐన హిందీ సినిమాలో అశోక్ కుమార్,  
రైలు గాడీ  
తానే స్వయంగా పాటను పాడారు.
ఇది నాకే కాదు, ఆబాలగోపాలానికీ చాలా చాలా ఇష్టమైన పాట.  





आओ बच्चों खेल दिखायें
छुक-छुक करती रेल चलायें
सीटी दे कर seatपे बैठो      1
एक-दूजे की पीठ पे बैठो
आगे-पीछे पीछे-आगे   
lineसे लेकिन कोई न भागे
सारी सीधी lineमें चलना
आँखें दोनों मीचे रखना
बन्द आँखों से देखा जाये
आँख खुले तो कुछ ना पाये
आओ बच्चों रेल चलायें
सुनो रे बच्चों ticketकटाओ
तुम लोग नहीं आओगे
तो रेलगाड़ी छूट जायेगी
यक ठणणणणण
यक ठणणणणण
भप भप भप भप
भप भप भप भप
भप भप भप भप
भप भप भप भप
भप भप भप भप
आओ सब lineमें खड़े हो जाओ
मुन्नी तुम हो engine
डब्बू तुम हो कोयले का डब्बा
चुन्नू मुन्नू लीला शीला
सोहन मोहन जादो माधो
सब passanger
सब passanger
यक ठणणणणण
यक ठणणणणण
ready
एक दो
steam sound @@@@@@ 2 
रेल गाड़ी रेल गाड़ी
whistle sound steam soundsteam sound
रेल गाड़ी रेल गाड़ी
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
बीच वाले stationबोलें
रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक
धड़क-भड़क लोहे की सड़क
धड़क-भड़क लोहे की सड़क
यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ
यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
फुलाये छाती पार कर जाती
बालू रेत आलू के खेत
बाजरा धान बुड्ढा किसान
हरा मैदाम मन्दिर मकान
चाय की दुकान
पुल पों (?) की डण्डी टीले पे झण्डी
पानी के कुण्ड पंछी के झुण्ड
झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी
बादल धुआँ मोठ कुँवाँ
कुँवें के पीछे बाग़ बगीचे
धोबी का घाट मंगल की हाट
गाँव में मेला भीड़ झमेला
टूटी दिवार टट्टू सवार
रेल गाड़ी रेल गाड़ी
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
बीच वाले stationबोलें
रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक
whistle sound
धरमपुर भरमपुर भरमपुर धरमपुर
मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर
माण्डवा खाण्डवा खाण्डवा माण्डवा
रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर
तालेगाँव मालेगाँव मालेगाँव तालेगाँव
बेल्लुर वेल्लुर वेल्लुर बेल्लुर
शोलापुर कोल्हापुर कोल्हापुर शोलापुर
हुक्कल डिण्डीगल डिण्डीगल हुक्कल
अम्ऱ^त (?)
ऊंगोल निथिगोल निथिगोल ऊंगोल
कोरेगाँव गोरेगाँव गोरेगाँव कोरेगाँव
ममदाबाद अमदाबाद अमदाबाद ममदाबाद
शोल्लुर कोन्नुर शोल्लुर कोन्नुर
छुक-छुक छुक
छुक-छुक छुक
बीच वाले stationबोलें
रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक रुक-रुक
धड़क-भड़क लोहे की सड़क
धड़क-भड़क लोहे की सड़क
यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ
यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ
छुक-छुक छुक-छुक
छुक-छुक छुक-छुक
whistle sound
********************* 



 రైలు గాడీ  చుక్ చుక్ చుక్  కూ........ 

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...