25, అక్టోబర్ 2010, సోమవారం

తూలిక చమత్కారం


ఈ ఫొటోను జాగ్రత్తగా గమనించండి.
దీనిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న బొమ్మలోపలి బొమ్మలోని నిగూఢ భావం
చిత్రకారుని తూలిక నుండి వెలువడిన చమత్కారం..........

1. కను బొమ్మల క్రిందుగా ఉన్న చిత్రణ -> ఒక యువతి, ఒక యువకుడు ;
జీవితపు దశల గురించిన
నిగూఢ విచిత్రములను ద్యోతకము చేస్తూన్నది .
Artist ప్రజ్ఞకు నిదర్శనం ఈ బొమ్మ.
~~~~~పాఠక మిత్రులారా! కొన్ని యోచనల వ్యక్తీకరణలను,
"Classic definition & Cool Meanings innew dictionary "
1. Cigarette: A pinch of tobacco rolled in paper with fire at one end
& a fool at the other.

2. Love affairs : Something like cricket
where one-day internationals are more popular than a five day test.

3. Marriage : It's an agreement in which a man loses his bachelor degree
and a woman gains her master .

4. Divorce : Future tense of marriage .

5. Lecture : An art of transferring information from
the notes of the lecturer to the notes of the students
without passing through "the minds of either".

6. Conference : The confusion of one man multiplied by the number present.

7. Compromise : The art of dividing a cake in such a way
that everybody believes he got the biggest piece.

8. Tears : The hydraulic force by which masculine will-power is defeated
by feminine water-power. ..

9. Dictionary : A place where divorce comes before marriage.

10. Conference Room : A place where everybody talks,
nobody listens & everybody disagrees later on.

11. Ecstasy : A feeling when you feel
you are going to feel a feeling you have never felt before.

12. Classic: A book which people praise, but do not read.

13. Smile : A curve that can set a lot of things straight.

14. Office : A place where you can relax after your strenuous home life.

15. Yawn : The only time some married men ever get to open their mouth.

16. Etc .: A sign to make others believe
that you know more than you actually do.

17. Committee : Individuals who can do nothing individually
and sit to decide that nothing can be done together.

18. Experience : The name men give to their mistakes.

19. Atom Bomb : An invention to end all inventions.

20. Philosopher : A fool who torments himself during life,
to be spoken of when dead.

21. Diplomat : A person who tells you to go to hell in
such a way that you actually look forward to the trip.

22. Opportunist : A person who starts taking bath
if he accidentally falls into a river.

23. Optimist : A person who while falling
fromEiffel Tower says in midway "See I am not injured yet."

24. Pessimist : - A person who says that O is the last letter in ZERO,
Instead of the first letter in word OPPORTUNITY .

25. Miser : A person who lives poor so that he can die rich.

26. Father: A banker provided by nature. (Now and Then)

27. Criminal: A guy no different from the rest...
except that he got caught.

28. Boss : Someone who is early when you are late
and late when you are early.

29. Politician : One who shakes your hand before elections
and your Confidence after.

30. Doctor : A person who kills your ills by pills, and kills you with his bills.

31. GROUP MODERATOR : One who gets paid for reading such mails.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...