18, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

రాధ సాధు గీతిక
వేయబోవని తలుపు తీయమంటూ పిలుపు
రాధకెందుకో నవ్వు గొలుపు 
,
నీలోన నా లోన నిదురపోయే వలపు 
మేలుకొంటే లేదు తలుపు!!
,
విశ్వమంతా ప్రాణ విభుని మందిరమైన 
వీధివాకిలి ఏది చెల్లెలా?
,
విశ్వవిభుడే రాధ వెంట నంటీ రాగ
పిలుపేది తలుపేది చెల్లెలా? 
,
,


********************************;
,
,
సాధు గీతిక ఎవరిది?
ఈ భావ కవితా దీప కళిక ఏ కలము నుండి వెలుడినది?
ఇంకెవరో వేరే చెప్పాలా?
"ఆంధ్ర భావ కవితా వైతాళికుడు - దేవులపల్లి క్రిష్ణ శాస్త్రి"ది.


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$