20, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

శ్రీ తులసీ దాస "వినయ పత్రిక"


;
గోస్వామి తులసీ దాసు "తులసీ దాసు రామాయణము" లోక ప్రఖ్యాతమైనదే! 
ఐతే ఆ ఋషిపండితుడు ఇతరములు రాసినాడు.
"వినయ పత్రిక" అనే గీత సంపుటి 
శ్రీ తులసీ దాస విరచితము.
అందరు దేవీ, దేవతలను కీర్తించాడు.
అంతే కాదు!
ఆయనకు సహజంగా "దాస భక్తి" అంటే ఇష్టము. 
శ్రీ గణేశుడు, మహ విష్ణువు, లక్ష్మి, దుర్గ, శివుడు, 
ఇత్యాది దేవతలను మాత్రమే కాక - 
హనుమంతుడు, లక్ష్మణ, భరతుడు 
మున్నగు వారిని కూడా సంకీర్తనలను చేసాడు.
"దాస భక్తికీ, సోదర, అనుయాయ భక్తికి ప్రతీకలుగా" 
ఇతర పౌరాణిక మూర్తులను గూడా 
తన పాటలతో మూర్తిమత్వ ప్రభలను తిలకిస్తూ, 
రచించిన గేయ సంపత్తియే ఈ "వినయ పత్రిక".


గోస్వామి తులసీదాసు (1532-1623)  vinaya patrika ను 
"వ్రజ భాష " లో రచించిన సురభిళ గీతికా మంజరి.
ఇవి ఇంచుమించు  ౩౦౦ ఉన్నవి.
దేవీ దేవతలనే కాక , నదీ దేవతలను, స్థలములనూ, 
దైవ భక్తులనూ కూడా నుతించాడు.
ఆయన ప్రధానంగా రామభక్తుడే కాక, 
"మానవత్వముల, సాదు, వినయ తత్వముల" ప్రేమికుడు కూడా! 


*****************************;శ్రీరామ , సీతా, హనుమ నామ భజనలు,
నుతులు, వినతులు,
గంగా నది, యమునా, కాశీ, చిత్రకూటము, 
లక్ష్మణ, భరత శత్రుఘ్నులు, హరిశంకర్, 
శ్రీ రంగ, నర నారాయణ, బిందు మాధవ సంకీర్తనలను  

రచనలుగా వెలయింప జేసినందున 
"వ్రజ భాష"కు వైభవము వచ్చినది.

ఉదాహరణకు:- 
Vinay Patrika: 
Bharat Stuti [39]


Raag Dhanaashree;
 jayati
bhoomijaa-ramann-padkanj-makrand-ras-
 rasik-madhukar bharat bhooribhaagee |
bhuvan-bhooshann, bhaanuvansh-bhooshann, bhoomipaal-
 manni ramchandraanuraagee ||1||


&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Vinay Patrika: Lakshman Stuti [38]


Raag Dhanaashree; ; 


Jayati
lakshmanaanant bhagvant bhoodhar, bhujag-
 raaj, bhuvnesh, bhoobhaarhaaree |
pralay-paavak-mahaajvaalmaalaa-vaman,
shaman-santaap leelaavtaaree ||1||


***************************************


శ్రీ తులసీ దాస "వినయ పత్రిక" (Link :- చూసి, చదివి, గానం చేసే వారికి )
;

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...