27, డిసెంబర్ 2009, ఆదివారం

జిప్సీల ఆటలు, కేరింతలు - Gypsy Dances

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
అప్పుడే కొత్త సంవత్సరములోనికి అడుగిడుతున్నాము మనమందరమున్నూ! కులాసాగా, ఖుషీ ఖుషీగా డాన్సులు చేసేందుకు అనువుగా ఉన్న ఈ జిప్సీ గీతాలను పరిశీలించండి. మనకు తెలియని భాష్లలో ఉన్నప్పటికీ, ఈ గీత మాలికలు రీడబుల్ గానూ, నాట్యాలకు అనుకూలంగానూ ఉన్నవి. వీటిల్లోని లయ, సులభమైన ఉచ్ఛారణతో ఇట్టే ఆడేటందుకు వీలుగా ఉన్నాయి. కనుకనే, అలతి అలతి పదాలను పొదిగి ఉంచుకున్నట్టి, ఈ అల్లరల్లరి పద్య రచనా వల్లరులు నూతన వత్సరముల లాలిత్యమైన లలిత కళా కానుకలు.
జిప్సీల ఆటలు, కేరింతలు - Gypsy Dances

Tutti i testi e le canzoni (song lyrics) di
Gipsy King

Gipsy Kings all songs lyrics song lyric testo canzone testi di tutte le canzoni

1. GIPSY KINGS
A MI MANERA

Yo se que no vendras
Por eso dia
Tanto la oblido
Dejar un nuevo amor
Tanto mejor
Ay como el mio
Dejar y la vive
En este mundo de tristessa
Dejar y la vive
A mi manera

Yo quiero se
Y nada mas
Prefierare
Y recordar
Un nuevo amor
Tanto Mejor
Qui siera olvidar
Tanto la dejar
Qui siera vivir
Ay nada mas
O si my way


2. GIPSY KINGS
A TI A TI


En pasen por la rambla
De la rambla de Barcelona
Encuentre a une chiquita
Y la llevo a mi casa

Yo te quiero a ti a ti
Bem bem bem
Yo te quiero a ti a ti
Bem bem bem
Yo te quiero a ti a ti
Solamente a ti a ti
Sabe bien que yo te quiero mujer
Tu eres par mi
Tu eres par mi

En pasen por la rambla
De la rambla de Barcelona
Encuentre a une chiquita
Y la llevo a mi casa

Yo te quiero a ti a ti
Bem bem bem
Yo te quiero a ti a ti
Bem bem bem
Yo te quiero a ti a ti
Solamente a ti a ti
Sabe bien que yo te quiero mujer
Tu eres par mi
Tu eres par mi

GIPSY KINGS
A TU VERA

A tu vera
A tu vera siempre la verita tuya
A tu vera siempre la verita tuya
Ai que no muera la pena
[Repeat]

A li ai li ai liai li ai li.... [ad lib]

Ai que ya acaba de ser te
Ai que yo me voy comprendo
Ai que acaba de ser te
Que me enamore que me enamore
Ai que yo me voy que parecerte
Que yo me voy echando tanta mia
Ai me enamore ai me enamore

A li ai li ai li ai li ai li....

3. GIPSY KINGS
ALLEGRIA

GIPSY KINGS
AMI WA WA


Amiwawa, ai la mai ve...
Yo te quiero mas que a nadie
Tu solita no me mira
Pasa tu y no me habla
De penita ya moriria

Yo te quiero mas que a nadie
Tu solita no me mira
Pasa tu y no me habla
De penita ya moriria

Bailara, bailara, bailara
Solo por ti bailara, bailara
Solo por ti bailara, bailara
Solo por ti bailara

Yo te quiero mas que a nadie
Tu solita no me mira
Pasa tu y no me habla
De penita ya moriria

Amiwawa, ai la mai ve...


4. GIPSY KINGS
AMIGO

GIPSY KINGS
AMOR D'UN DIA


Amor D'un Dia (Love of A Day)
Volvere de un amor de su dia
cantare de su amor existia
yo te di un amor es mi vida
para cantar
el amor empenado
que todo yo amo por vivir y cantar
que no te encuentro la felicidad
que no quererte nuestro amor de ti
solo te encuentras para ti
Yo te di un amor en el fondo de mi vida
para cantarllorando de mi despedido
yo te di en el fondo de mi vida
llorado, llorado un adios
yo te di en el fondo de mi vida cantar
recuerda de noche y dia
yo te di en el fondo de mi vida
llorando triste de verdad


5. GIPSY KINGS
AMOR GITANO


Quisiera enamorar
Por el dueno de la vida
Quisiera me enamore
Ore y vente pronto
Quien yo se
Que es tu no sabe donde ir
Por eso que la mano te dare
Hoy llena bien
En tu amor ya se
Que llegar un dia ya puede
Alli puede poner

Sufrir a la verdad
Como nunca, y yo...
Si lo de noche ya me es bueno
A jurarme este alli
La vi en el pasado

Quien yo se
Mira que faz
Un hombre soy enamorar
Otra vez yo te vi
Por la calle
Te voy a buscar
La via, morena
La gitana que yo queria
Te dare senal que no hay miedo
Querer la gitana que yo he querido
Y el amor
Que todo he perdido

La agonia te di tu amor
Si el trove alli el puro corazon
Di mi amor
No te vayas
Es mi vida
Vengo aqui
Yo, serena, angustiado y humilde
De la vida dare
Ey ey
Ey ey
Y el amor
Donde he llegado
Que perdia
Como una amada
La he dejado huir

Si ya la he conocido
Que perdi
Y dare por ella
Los besos que ya te he dado
Te dare
Te quiero el porvenir
Una de las delicias de la vida
Pase alli
Como una love gitano
Jamas no llega olvidare
Jamas no olvidare

Lai lo lai lo lai lo, etc.


GIPSY KINGS

6 వ్యాఖ్యలు:

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Earn Our Spiritless Prices at www.Pharmashack.com, The Predicament [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Dispensary [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Apex to Crucial Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also Companions a Unrivalled Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] On account of Your Victuals ! We Relate away Possessions [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !

అజ్ఞాత చెప్పారు...

I read this forum since 2 weeks and now i have decided to register to share with you my ideas. [url=http://inglourious-seo.com]:)[/url]

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Hi Guys,Just registered here and looking to have a great time. I am looking for the best cash gifting program out there in the internet. Can you guide me?

Below are some sites that I found and I am not sure how much they are going to help me.
[url=http://www.squidoo.com/Residual-Cash-Forever-Cash-Gifting-System]cash gifting[/url]
[url=http://www.squidoo.com/Residual-Cash-Forever-Cash-Gifting-System]join cash gifting[/url]
[url=http://www.squidoo.com/Residual-Cash-Forever-Cash-Gifting-System]best cash gifting program[/url]

అజ్ఞాత చెప్పారు...

Making money on the internet is easy in the hush-hush world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat seo techniques[/URL], Don’t feel silly if you have no clue about blackhat marketing. Blackhat marketing uses not-so-popular or not-so-known avenues to build an income online.

అజ్ఞాత చెప్పారు...

top [url=http://www.c-online-casino.co.uk/]uk casino bonus[/url] hinder the latest [url=http://www.casinolasvegass.com/]casino online[/url] unshackled no deposit bonus at the chief [url=http://www.baywatchcasino.com/]no deposit bonus
[/url].

అజ్ఞాత చెప్పారు...

[url=http://www.casino-online.gd]Online casinos[/url], also known as accepted casinos or Internet casinos, are online versions of commonplace ("chunk and mortar") casinos. Online casinos drop apart gamblers to acquire call to account in and wager on casino games from the info communicate with the Internet.
Online casinos superficially invite odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos make a stand for on higher payback percentages in the service of vacuousness gismo games, and some promulgate payout partition audits on their websites. Assuming that the online casino is using an aptly programmed unsystematic extent a go over again up generator, catalogue games like blackjack coveted an established dearest edge. The payout ration after these games are established at just about the rules of the game.
Bifurcate online casinos wag on totally or succeed their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Supranational Ploy Technology and CryptoLogic Inc.

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...