15, జనవరి 2012, ఆదివారం

మానవతకివి ఉషస్సులు!
మబ్బుల మెడలో
చక్కని- మెరుపుల దండలు 
వేసిన వారు ;ఎవ్వరో? 
ఎవ్వరో?వారెవ్వరో!?


వానదేవుణ్ణి- 
డమడమ ఉరుముల
జడిపించేదది ఎవ్వరో?


జడి, వానధారల
చిక్కని- మెలికల దారుల 
నేర్పరచిన వారది ఎవ్వరో?
ఎవ్వరో?వారెవ్వరో!?


పుడమికి మేల్ కలనేత చీరలను
కట్టిన వారు ఎవ్వరో?
ఆ వలువల మడుగుల
అద్దపు బిళ్ళలు  కుట్టిన
ప్రజ్ఞా-వంతులు ఎవరో?
ఎవ్వరో? వారెవ్వరో?


************


నదీఝరులలో అలల కొసలలో;
నురుగుల ముత్యాల్ చల్లినదెవరో?
ఎవ్వరో? వారెవరో?
పైరు పంటలకు
పచ్చని "పాటల వినిపించేది" ఎవ్వరో?


ఆ గాలిబాలలకు
చక్కని ఈ పని
అప్పగించినది ఎవ్వరో?
వారెవ్వా!ఎవ్వరో? వారెవ్వరో?


ఇన్నీ ఇన్నీ ఇన్నిన్నీ;
ఆ విధాత సృజనల కలిమి చిత్రముల
నిశితముగా గమనించగలిగిన వాడే కద,
ఈ మానవుడు!


ఈ మనిషి పెదవుల
చక్కని చల్లని-
నగవు వరముల నొసగినట్టి
ఆ దైవమ్మునకు మేమిస్తాము 
బులిపించేటి బుల్లి వరమ్ములు,
అవే అవే!
ఈ "శత కోటి నమస్సులు"!
"మానవత"కివి మురిపాల ఉషస్సులు!
;
*************************************

మానవతకివి ఉషస్సులు! (Link: NewAvakaaya.com)
Member Categories - బాల 
Written by kusuma   
Monday, 19 December 2011 14:08

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...