30, జూన్ 2009, మంగళవారం

బొమ్మ 'లో'లోపలి బొమ్మ !

కాటుకలు 2 రకములుగా ,ఎలా తయారు చేయాలో,చదివారు కదా!
సరే!ఒక కవితను చదివేసి ఆనక

ఇక్కడ ప్రచురించిన ఒక బొమ్మను చూడండి.
అలాగ,ఊరికే చూసి,ఊరుకుంటే ఎలాగ?!
అలాగే దీర్ఘంగా చూస్తూనే ,ఉండండి!
హమ్మయ్య!ఇందులో దాగున్న
"తిరకాసు"ను కనుక్కున్నారన్నమాట!
అదేనండీ!ఈ "పిట్ట గోడ"కథ,కమామిషున్నూ!
***********************************************************************************

లిపి,,,వారధి ;
========
అక్షరాలుగా రాలు తున్నాయి
స్వప్నాలు !!!!!
స్వప్నాలుగా వర్షిస్తున్నాయి
మరల, మరల ఈ రాలు గాయి అక్షరాలు.
అందుకే నేను
ఈ నాటి యువతిని
అక్షరమై మెరుస్తాను.
అక్షరాలు
ఆశలను మోస్తాయి !
ఆశయాలను ధరిస్తాయి !
ఆలోచనలను సంభావిస్తాయి !
ఆవేదనల శకలాలను
శకటములై మోస్తాయి.
అందుకే ,
అక్షరాలలో
నేను భావనగా హసిస్తాను!
అక్షరాలు క్రాంతికి దోసిలి ఒగ్గుతాయి.
విప్లవాలకు తల లొగ్గుతాయి!
చైతన్యానికి "మొగ్గు" వేస్తాయి.
వినూత్న పరిణామానికి
" మొగ్గ " తొడుగుతాయి.
అందుకే నేను
అక్షరానికి గొడుగు పడతాను.
అక్షరానికి హారతి పడతాను.
అనంతానంత సుప్త ,సుషుప్త
జాగృత్ హృదంతరాళ
అంతర్మధనాల ఘన వార్ధికి
'రూప కల్పన 'నొసగే
"విరించి" అక్షరమే గదూ!
అనంత కాల దిగంతాప్త చరిత్రాలయాన
ప్రతిష్ఠించ బడే దేవత ఈ అక్షరము!
చరిత్ర పెదవుల వంపులను
చిరు నవ్వు గానూ తీర్చి దిద్ద గలదు !
వికటాట్ట హాసం గానూ మలచ గలదు.
అక్షరము ఒక "ఉలి"!
అక్షరమే
స్వయంభువు ఐన 'శిల్పి" కూడా!
అందుకే ,నేనంటాను
అక్షరమే మదీయ కల్పనా రధ సారధి!
అక్షరమే విభిన్న విశిష్ట వారధి!
*****************************************

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...