7, మార్చి 2009, శనివారం

మూల్యం న యాచతే!

''''''''''''

"అనేక శత భాండాని - భిన్నాని మమ మస్తకే
అహో! చితశ్నయ నారీ - భాండ మూల్యం న యాచతే! "
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

గయ్యళి భార్య కోపం వచ్చినప్పుడు తన భర్త శిరసు మీద కుండలను విసిరేది.
 ఐనప్పటికీ అతనికి తన ముద్దుల పత్ని మీద ఎంతో ప్రేమ.
 కనుకనే జీవితంతో సమాధాన పడ్డాడు అతను.
అందుకనే ఇలాగ సమాధానం చెప్పాడు

"నా తల మీద అనేక భాండాలను పగలగొట్టింది ఆమె!
అహో!అంత కోపంలోనూ, పగిలిన కుండలకు
 విలువ చెల్లించమని అడగలేదు, చూసారా!
 నా సతి ఎంత మంచిదో!" 

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...