19, ఫిబ్రవరి 2009, గురువారం

అన్య - అన్యోన్యము (మాటల పేరోలగము)

'''''''''''''''''''''''


మాటల కొలువులు :::::::::::::
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1)అన్యము =ఇతరము, తక్కిన అన్యులు=ఇతరులు;పరులు

2)అనన్యము = స్వంతమైనదిగా భావించుట

3)"అన్యథా శరణం నాస్తి! త్వమేవ శరణం మమ
ఇతరులెవ్వరినీ వేడను,నీవే నాకు శరణమువు!"
"నాకు దిక్కు! నిన్నే నమ్మి ఉన్నాను.నీవే నాకు అండ దంద! '"
"నీవే తప్ప నితః పరంబెరుగను." అని గజేంద్ర మోక్షములూ, ఏనుగు ,భగవంతుని ఎలుగెత్తి, ప్రార్ధించెను.

4)అన్యాపదేశముగా చెప్పుట = నేరుగా చెప్పకుండా, వేరే మిషతో చెప్పుట.
"కుక్క మీద పిల్లి మీద పెట్టి చెప్పుట"కూడా ఇలాంటిదే కానీ ,
కాస్త పరుషముగా నిందించే సందర్భాలలో వాడుక!

ఉదా:// శకుంతల ,"తుమ్మెదా! నీకు ఇంత దూకుడు పనికి రాదు!" అని,దుష్యంతుని ఉద్దేశ్యించి, పలికినది.
5)అన్య కాంతలు; మున్నగునవి.

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...