4, ఫిబ్రవరి 2009, బుధవారం

అలరించే బృందావని

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

బాలలమండి! బాలలము !

బావి బారత పౌరులము !

భారత మాటకు - మోదము నొసగే

వన్నెల పరిమళ పూవులము!

౨)ఆటలు, పాటలు - చదువు, సంధ్యలు

పని పాటులతో - ఆరి తేరిన ప్రజ్ఞాలము

౩)విత్తులు విట్టి - నారును చల్లి

చేస్తున్నాము "తోట పని"

అలరించునిది - అందరి మదినీ !

అందాలోలికే "బృందా వని " .

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...