30, సెప్టెంబర్ 2014, మంగళవారం

పుణ్యధారుణీ జననీ!

మణి మకుట ధారిణీ! 
పావన కదంబ వన రాణి; 
పుణ్యధారుణీ జననీ!
ఓమ్ బిందురూపిణీ; || 

కుందనపు బొమ్మా! అమ్మా!
ఎల్లరకు తల్లివి నీవు; 
మాకెల్లరకు తల్లివి నీవు;
బొమ్మలకొలువున బొమ్మవై నిలిచి;
మాకు బిడ్డవు నేడు ఐనావు నీవు|| 

నెలవంక సిగపైన దాల్చినావు మాత!    
నీదు - నవ్వు వెన్నెల డోలలందు తానూగును; 
జాబిల్లి మోదములు, నీకు ఆమోదములు; 
ఆ - జాబిల్లి మోదములు, నీకు ఆమోదములు; 
మాకు - సమ్మోహనము ఆయె నీ చిత్రరచనమ్ములు || 

==============================; 

ఓమ్ కార స్వరూపిణీ; బిందు మండలవాసినీ! 

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...