27, జూన్ 2012, బుధవారం

భక్తపూర్ big tree
భక్తపూర్ దేవాలయాలు ఉన్న ఊరు.
ఈ చిన్న సిటీ నేపాల్ లో ఉన్నది.
ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద చెట్టును ఫొటో ఇది.
నయనానందకరం,
ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఆనందదాయకమీ మహా తరువు. 
Bhaktapur big tree


;;;;;;;;; 

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...