31, అక్టోబర్ 2017, మంగళవారం

మీ గృహమున మా నగలు మీ భద్రం

మదనిక = కుశావతి ; [ పేరు మార్చాము ] ;-
చెట్టు వెనక నుండి చారుదత్తుని ఎదట బిడియపడుతూ నిలిచారు.
"ధూతాంబా!" భర్త పిలుపు విని ఇంట్లో నుండి బైటకు వచ్చింది భార్య.
"సందె దీపం గూట్లో పెట్టి వస్తాను." చెప్పింది ఆమె.  
; &&&&&&&&&&&&&
;
మదనిక = కుశావతి ;;
చెట్టు వెనక నుండి చారుదత్తుని ఎదట బిడియపడుతూ నిలిచారు.
"ధూతాంబా!" భర్త పిలుపు విని ఇంట్లో నుండి బైటకు వచ్చింది భార్య.
"సందె దీపాం గూట్లో పెట్టి వసాను." చెప్పింది ఆమె.
"ఇవాళ వీరిద్దరు మన అతిథులు."
"అరె, దుస్తులు మాసినవి. రండి. అలసట తీర్చుకుందురు గాని.
రదనికా! మన ఇంటికి కొత్తవారు వచ్చారు. 
వీరి స్నానపానాదులకు తగిన ఏర్పాట్లు చేద్దాం."
ఇంటి లోపలి నుండి వచ్చిన రదనిక - "అమ్మా, దయ చేయండి."
;
ధూతాంబ "అటు వెనుక వేపు స్నానశాల ఉన్నది.
వేణ్ణీళ్ళు ఉంచాము. రదనికా! వీరి అభ్యంగనం పూర్తి ఐనాక
ఈ కొత్త దుస్తులను ఇవ్వి. ఈ లోపు నా వంట పూర్తి ఔతుంది."
కుశావతి [మదనిక - ] - "చెల్లీ! రదనికా! మా అమ్మగారి పరిచర్యలు 
నేను చూస్తాను గానీ - నీవు వంట గదిలో మీ అమ్మగారికి సాయం చేయి. సరేనా!?" 
"సరే, అట్లాగే!" రదనిక వెళ్ళింది.
కుశావతి [= మదనిక] -; "వసంతసేనమ్మా! ఎదురు చూడని అదృష్ట యోగం. 
మీ నగలను 'భద్రపరచండి,'అని మీ స్వామికి ఇవ్వండి."
"కానీ వారి భార్యకు కోపం వసుందేమో!?"
"మీ మనోహరుని మళ్ళీ కలిసి, మీ మనసు విప్పి చెప్పాలంటే,
మనకు వీలౌతుందా!? మీరు ధూతమ్మ గారికి 
సోదరి గానీ, వారి చుట్టం కానీ కాదు కదా.
ఇప్పటికి నాకు తోచింది ఇదే మరి!"
"ఔనౌను, నీ యోచన కూడా బాగున్నట్లే ఉన్నది."
"మీ తర్వాత నేను చేస్తాను లెండి. మీ కురులు ముడి వేస్తాను."
"కుశావతీ, మా జాతి స్త్రీలకు ప్రేమ భావాలు ఉండదంటావా!?"
"ఏమోనమ్మా, అవన్నీ పెద్ద వాళ్ళు ఎప్పుడో చేసిన నియమాలు కదా. 
ఏం చేయగలం. కొత్త దారి వేయాలంటే మన బోటి వాళ్ళకు సాధ్యమా!?" -
రదనిక వచ్చి ;- "స్నానాదులు ఐతే వేగిరం రండి. విందులు సిద్ధం."
******************************************************;
"మా వంట మీకు రుచించిందా? లోపం ఏమీ పొరపాటున - జరుగలేదు కదా."
ధూతాంబ "అన్నట్లు మీ నామధేయములు తెలుసుకొనవచ్చునా?"
"అట్లాగ తటపటాయిస్తున్నారు. చెప్పకూడనుకుంటే చెప్పకండి."
"అబ్బే, అదేం లేదు, రదనికా! మా స్వామిని పేరు వసంతసేన, నేను కుశావతి."
"వర్ధమానుడా! వీరిద్దరినీ క్షేమంగా - వారి గృహమున చేర్చు."
ధూత ;- "ఆర్యా! చిన్న మనవి. ఈ కారుచీకటిలో - విలువైన ఆభరణములతో ....
ప్రయాణించడమంటున్నారా!?" - 
చారుదత్త ;- "ఔను, అదీ నిజమే. నా భార్య కూడా సంశయాన్ని వెలిబుచ్చుతున్నది. 
సరే, మరి ఏమి చేయాలి?"
మైత్రేయ ;- "కిం కర్తవ్యం, మిత్రమా!" 
కుశావతి ;- "మా అమ్మగారి నగలను మీ వద్ద దాచిపెట్టి, ఉంచండి దేవరా! 
వీలు చూసుకుని, మేమే వచ్చి, తీసుకుని వెళ్తాం"
శకారుని వలన మాకు ముప్పు పొంచిఉన్నది. పరిస్థితులు చక్కబడిన తర్వాత -
తీసుకుంటాము. అంతవరకూ- కరుణతో ఈ భూషణములను మీ వద్ద భద్రపరుస్తారా!? 
మైత్రేయ ;- ఔనౌను, అదీ సత్యమే. ఈ వనితల ఉవాచ కూడా నిజమే అనిపిస్తున్నది.
"మైత్రేయా! రత్నాభరణములను మూట కట్టండి. ఈ మణిభూషణముల మూటను
పగలు వర్ధమానుడు, రాత్రి నువ్వు వేయి కన్నులతో కాపాడవలెను!"
వసంతసేన ;- అమ్మయ్య, నాకు ఇంక నిశ్చింత, కుశావతీ!  
కుశావతి ;- స్వామి ఇంట గృహమున మన నగలు మీ పదిలం కదా!
ధూతాంబ ;- "రదనికా! బండి వానిని పిలువు.
రదనిక ;- "మార్గా! ఓ మార్గుడూ! వేగిరం బండి కట్టు."
"చిత్తం, అమ్మా, బయలుదేరండి. "  
;
***********************************************;
NEW పాత్రలు names ;- వసంతసేన బండి సారధి = తుందిలుడు ;
] 10. B. చారుదత్తుడి బండి సారధి :- మార్గ/ మార్గుడు ;; 

[ "మా యజమానిని, ప్రఖ్యాత నర్తకీమణి వసంతసేన."  
మదనిక బెరుకుగానే పరిచయం చేసింది.
;; 12-10-2017 ;-  అధ్యాయ శాఖ ;- 11 ;- అక్కడే దోబూచి  ;- +]
;
***********************************************;
దీపావళి శుభాకాంక్షలు ; ;
***********************************************;

అధ్యాయ శాఖ ;- 12 ;- మీ గృహమున మా నగలు మీ భద్రం ;
;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...