4, సెప్టెంబర్ 2015, శుక్రవారం

palindrome శ్లోకముతాం భూసుతా ముక్తి ముదారహాసం | 
వందేయతో లవ్య భవం దయాశ్రీ||
          ===================================
taam bhuusutaa mukti mudaarahaasam| 
 wamdEyatO lawya bhawam dayaaSree||
        ***************************************

ఈ పై శ్లోకం లోని చమత్కారం ఏమిటో తెలుసా? 
ఇందులో ఒక విశేషం ఉన్నది.
కొంచెం పరిశీలిస్తే మీకే అర్ధమౌతుంది. 

14 వ శతాబ్దంలో దైవజ్ఞ సూర్య రచన ఇది! 
daivajna surya - ఈ పద్ధతిలో దాదాపు 40 శ్లోకములు - వ్రాసారు.

పాలిండ్రోంస్ [palindrome ] = అంటే 'ముందు నుండి గానీ, వెనుక నుండి గానీ చదివితే - ఒకటే వస్తుంది.
పై శ్లోకమును ఇప్పుడు చదివి, చూడండి - 'తిరగమోతలు 'గా!

కేవలం ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ (English Words) తో కుస్తీ పడ్తూ, పాలండ్రోంస్ చేస్తున్నారు పాశ్చాత్యులు.
మన దేశంలో పద్య, శ్లోక, కావ్య, ప్రబంధాదులు 
అనేకానేకం సృజనలు జరిగినవి.
క్రీస్తు పూర్వం నుండే మన దేశంలో మాత్రమే 
సంభవించిన ' అపూర్వ సాహిత్య విన్యాసాలు ఇవి!' 

(#A palindrome is a word, phrase, number,
or other sequence of characters which 
reads the same backward or forward) # 

జై  భారతమాతా! 

********************,  ====================

"taam bhuusutaa mukti mudaarahaasam | 
wamdEyatO lawya bhawam dayaaSree||"

********************, 
ii pai SlOkam lOni chamatkaaram EmiTO telusA? 
imdulO oka wiSEsham unnadi.
komchem pariSIlistE miikE ardhamautumdi. 

14 wa SataabdamlO daiwaj~na suurya rachanalu, daadaapu 40 SlOkamulu - wraasaaru.
kEwalam imgliish warDs (#English Words)# tO kustii paDtuu, paalmDrOms 
chEstunnaaru pASchaatyulu.
mana dESamlO padya, SlO|ka, kaawya, prabamdhaadulu anEkaanEkam sRjanalu 

jariginawi. 
jai bhaaratamaatA! 

********************,

[ palindrome  శ్లోకము :-   ;- ఇన్ - F. B. Group ;- మన సంస్కృతి - ఆచారాలు సంప్రదాయాలు] 
&&&&&& 
కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం
Pageview chart 61395 pageviews - 1026 posts, last published on Aug 27, 2015 -

********************,

  [  5:19పి. ఎమ్.  4/సెప్టెంబర్ /2015

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...