24, జూన్ 2015, బుధవారం

ఈశ్వర లింగములు ఎన్ని రీతులు?


శివ లింగములు 32 రకములు :- 
1. గంధ లింగము =  four parts of sandal paste, three parts of kumkumam and two parts of musk ; 
2. పుష్ప లింగము ; 
3. గోశక్రు లింగము = గోధుమ రంగు ఆవు/ 
కపిల ధేనువు యొక్క   పేడతో చేసిన లింగము :
4. వాలుకా లింగము :- మెత్తని ఇసుక/; 
             విద్యాధరులు పూజించు గొప్ప ఉనికి; 
5. యవ గోధుమ శాలిజ లింగము ; 
6. శిత ఖండ లింగము = శర్కర / చక్కెర;
7. లవణ లింగము = (salt mixed with the powder of Hartal -  and Trikatukala); 
8. తిలపిష్ఠ లింగము ; 
9. భస్మ లింగము ; 
10. గుడా లింగము = బెల్లం / శర్కర ; 
11. వంశాంకుర లింగము = వెదురు ఆకులు ; 
12. పిష్ఠ లింగము = బియ్యప్పిండి
13. దధి దుగ్ధ లింగము = 
       నీళ్ళు వడకట్టిన పెరుగు,పెరుగు, పాలు ; 
14. ఫల లింగము =  పండ్లు ; 
15.ధాత్రీ లింగము = రాచ ఉసిరిక ; 
      (acid fruit – phyllanthus Emblica and bestows liberation) 
16. నవనీత లింగము = వెన్న ; 
17. దూర్వాకదజ లింగము / గరిక లింగము = 
(kind of grass – agrostis linaries) ; 
18.  కర్పూర లింగము ; 
19. అయస్కాంత లింగము ; 
20. మౌక్తిక లింగము ; 
21. సువర్ణ లింగము ;  
22. రజత లింగము ; 
23. పిట్ఠల లింగము/ కాంస్య లింగము = 
(an alloy of brass and bell metal ) 
24. త్రపు లింగము (తగరము లింగము) ; 
25. ఆయస లింగము = మైలతుత్తం/ (vitroil of sulphate); 
26. సీస లింగము = lead ; 
27. అష్టధాతు లింగము = minerals 
28. అష్టలోహ లింగము = metals 
29. స్ఫటిక లింగము = crystal 
30. పాదర లింగము (పాదరము = mercury) ; 
31. వైఢూర్య లింగము = lapis ;    
32. ధాన్య లింగము ; 
ఇవీ మహాదేవుని 32 విధములైన లింగములు 
 ===============================================

Siwa limgamulu 32 rakamulu :- 

1. gamdha limgamu ; 2. pushpa limgamu ; 3. gOSakru limgamu ;
4. vaalukaa limgamu ; 5. yawa gOdhuma SAlija limgamu ; 6. Sita khamDa limgamu ;
7. lawaNa limgamu ; 8. tilaka pishTha limgamu ; 9 bhasma limgamu ; 10. guDA limgamu ; 11. wamSAmkura limgamu ; 12. pishTha 
limgamu ; 
13. dadhi dugdha limgamu ;  14. phala limgamu ; 15.dhaatrii limgamu ; 16. nawaniita limgamu ; 17.
duurwaakadaja limgamu / garika limgamu ; 18.  karpuura limgamu ; 
19. ayaskaamta limgamu ; 20. mauktika limgamu ; 21. suwarNa 
limgamu ;  
22. rajata limgamu ; 23. piTThala limgamu/ kaamsya limgamu ; 24. trapu limgamu 
 25. aayasa limgamu  ; 26. siisa 
limgamu ; 27. ashTadhAtu limgamu ; 
28. ashTalOha limgamu ; 29. phaTika limgamu ; 
30. paadara limgamu ; 31. 
dhaanya limgamu ; 32. 
dhaat
r
i ;  
         iwii mahaadEwuni 32 widhamulaina limgamulu :- 

 ****************************,

అఖిలవనిత
Pageview chart 31567 pageviews - 786 posts, last published on Jun 16, 2015

కోణమానిని తెలుగు ప్రపంచం ;  59275 
Pageview chart 58930 pageviews - 1017 posts, last published on May 2, 2015 - 7 followers 

Telugu Ratna Malika
Pageview chart 4414 pageviews - 127 posts, last published on Jun 22, 2015


2 వ్యాఖ్యలు:

శ్యామలీయం చెప్పారు...

ఈ విషయంపై నేను కొంత వ్రాసానండీ. కాని ఇంకా అది అసంపూర్ణమే. పూర్తిచేసి ప్రకటించటానికి సమయం చిక్కటం లేదు.

మీరు ఈ మంచి టపా వ్రాసినందుకు అభినందనలు

kadambari kusuma చెప్పారు...

thank you syamaliiyam gaaruu!!
mii postu - rachana - heading peru,/ link lanu iwwamdi.

ముద్దు పేర్లు - మొద్దు పేర్లు

"బుజ్జీ! చంటీ! బన్నీ! చిట్టీ! కాఫీ తాగుదురు గాని రండి! టిఫిన్ కూడా రెడీ."  ; తరళ, ఆమె సోదరి లవంగిక తమతమ పిల్లల్ని ఎలుగెత్తి పిలి...