7, ఫిబ్రవరి 2010, ఆదివారం

నిఘంటు మణి వేదిక { స - హ - sa - ha }

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-niGaMTu maNi vEdika ( sa ) ;;;;;

@) saMvat = saMvatsaramu ;
@) saMkhyaM = yuddhamu ;;;;;
@) saMKyaa = vichaaraNa , lekka ; aatma j~naanamu ;;;;;
@) saMKyaavat = paMDituDu ; kavi ;
@) saMdhyaa = suuryOdayamunaku pUrvamu aidu GaDiyalu,
mariyu – sUryAstamaya pUrvamu mUDu GaDiyalu ;;;

@) sapaada = okaTiM baavu ; [ 1 + paavu ::
@) saptama = EDavadi ,
@) saptati@h = Debbhai (# sevan #)/ Debbadi (# seventy #);;;
@) samaa = saMvatsaramu (# year#)sahasraM = vEyi / veyyi ,,, sahasra kiraNa@h = vEyi kiraNamulu kaliginaTTi vaaDu,, anagaa “ suuryuDu ‘ ;;; sahasraakshuDu + iMdruDu (# iMdra, the king of Heaven had thousand eyes #) ;;;

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

[ itaramulu } ;;;;;;;;

@) saMKyaM = yuddhamu .
@) saMKyaa + aatma j~naanamu ;
@) saMKyaavat = paMDituDu;
@) saMva patha@h = Uru;
@) saMlApamu = parasparamu kaburlu,maaTalaaDukonuTa;
@) saMvaada@h = saMBAshaNamu;
@) saMSlEsha@h = aaliMganamu;
@) saMsad =saBa;
@) saMsaara@H = prapaMchamu;
@) saMsRti@h = saMsAramu;
@) saMsRshTi@h = kalayika;
@) saMsthaa = uniki;
@) saktu@h = pEla piMDi;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

{ నిఘంటు మణి వేదిక స ;;;;; }

@) సంవత్ = సంవత్సరము ;
@) సంఖ్యం = యుద్ధము ;;;;; సంఖ్యా = విచారణ , లెక్క ; ఆత్మ జ్ఞానము ;;;;;
@)సంఖ్యావత్ = పండితుడు ; కవి ;
@) సంధ్యా = సూర్యోదయమునకు పూర్వము ఐదు ఘడియలు, మరియు – సూర్యాస్తమయ పూర్వము మూడు ఘడియలు ;;;

@) సపాద = ఒకటిం బావు ; [ 1 + పావు ::
@) సప్తమ = ఏడవది ,
@) సప్తతిః = డెబ్భై ( sevan )/ డెబ్బది ( seventy );;;
@) సమా = సంవత్సరము ( year)సహస్రం = వేయి / వెయ్యి ,,,
@) సహస్ర కిరణః = వేయి కిరణములు కలిగినట్టి వాడు,, అనగా “ సూర్యుడు ‘ ;;;
@) సహస్రాక్షుడు = ఇంద్రుడు ( iMdra, the king of Heaven had thousand eyes )

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


[ ఇతరములు } ;;;;;;;;

@) సంఖ్యం = యుద్ధము .
@)సంఖ్యా = ఆత్మ జ్ఞానము ;

@) సంఖ్యావత్ = పండితుడు;
@) సంవ పథః = ఊరు;
@) సంలాపము = పరస్పరము కబుర్లు,మాటలాడుకొనుట;
@) సంవాదః = సంభాషణము;
@) సంశ్లేషః = ఆలింగనము;
@) సంసద్ = సభ;
@) సంసారః = ప్రపంచము;
@) సంసృతిః = సంసారము;
@) సంసృష్టిః = కలయిక;
@) సంస్థా = ఉనికి;
@) సక్తుః = పేల పిండి;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

niGaMTu maNi vEdika ; sa - ha - # sa - ha # ; ;


@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@) haTTa@h = aMgaDi , koTTu , baDDI koTTu #shop # shaapu ;;;; vipaNi = #market # ;
@) hATakaM = baMgaaramu; aparaMji; pasiDi; svarNamu; suvarNamu; hEmamu;kaaMchanamu;
@) haridraa = pasupu
@) haayana@h = saMvatsaramu;
@) hari@h = pachchagaa unnadi ; vishNuvu ; iMdruDu; siMhamu; kOti, gu~r~ramu;
@) hvaanaM = pilupu;
@) Harit = pachchani;
@) haya@h = turagamu/ #horse#;
@) harmyaM = bhavanamu; ( gagana harmyamulu ) #building#

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

{ నిఘంటు మణి వేదిక ; హ - ha } ;;;;;

@) హట్టః = అంగడి , కొట్టు , బడ్డీ కొట్టు shop షాపు ;;;; విపణి = market ;

@) హాటకం = బంగారము; అపరంజి; పసిడి; స్వర్ణము; సువర్ణము; హేమము;కాంచనము;
@) హరిద్రా = పసుపు
@) హాయనః = సంవత్సరము;
@) హరిః = పచ్చగా ఉన్నది ; విష్ణువు ; ఇంద్రుడు; సింహము; కోతి, గుఱ్ఱము;
@) హ్వానం = పిలుపు;
@) హరిత్ = పచ్చని;
@) హయః = తురగము/ horse;
@) హర్మ్యం = భవనము; ( గగన హర్మ్యములు ) building

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

సంపూర్ణ వసంతసేన నాటకము ;- part - 5

అధ్యాయ శాఖ ;- 30 A ;-  తాటాకుల కవిలె కట్ట సేకరణ ;; ;           లేఖక్ 1 ;- ఇందాక వస్తుంటే - వీరకుడు తిట్టుకుంటూ వెళ్తున్నాడు, ఎవరినో!?  ల...