26, సెప్టెంబర్ 2017, మంగళవారం

రోహణుడు son of చారుదత్త

ఇంకో చిన్న *CART WHEEL కనబడుతున్నది - 
అది బాలుడైన రోహణుడు ఆడుకుంటున్న **బొమ్మ బండి. ;
రోహణుడు చారుదత్తుని కొడుకు.   
"కుమారా, రోహణా! ఉత్సవానికి వెళ్తున్నాను. నువ్వూ వస్తావా." 
 తండ్రి ప్రశ్నకు "నేను రాను, నాన్నగారూ! 
బండి ఆట ఆడుకుంటున్నాను కదా"
"తండ్రి గారితో అట్లాగ మాట్లాడ వచ్చునా, తప్పు కదూ?? లెంపలు వేసుకో కుమారా!" 
"క్షమించు అమ్మా! ఇదిగో, గుంజీలు కూడా తీస్తున్నాను సరేనా!!"
"అయ్యో, నా చిన్ని తండ్రి చెంపలు ఎంత వాచిపోయాయో. ధూతమాంబా, పసివానికి ఇన్ని దండనలా, 
హన్నా!" నవ్వుతూ చెప్పాడు  చారుదత్తుడు.  
"ఇప్పటి నుంచీ దండనకు, శిక్షణలకు దేహం అలవాటు పడడం మంచిదే, 
పెద్దవాడు ఐనాక - జీవితంలో ఢక్కా మొక్కీలను ధైర్యంగాఎదుర్కుంటాడు. 
మైత్రేయా! రదనికా! బండిలో పుజా సామగ్రి అంతా సర్దారా!?" ;        
"సామాను అంతా పెట్టాము, అమ్మా!" 
రదనిక చెబ్తూ,"రోహణ బాబూ! రండి.  ... 
అరె, ఈ ఆట బండి - మన తోటి ఎందుకు?" ఇంటి లోపల పెడ్దాము." అంటూ తీసుకున్నది రదనిక.
"వద్దు. బొమ్మ బండి - లేకుండా నేను రాను. రానంటే రాను, అంతే!" 
"ఈ మైత్రేయుని మాట శిలా శాసనం. 
మనం మీ బుల్లి బండితోనే బయలు  దేరుతున్నాం, సరేనా బాబు 
గారూ!" "మైత్రేయ మిత్రుని వాక్కు వేద వాక్కు , 
పదండి. ఆలస్యం చేస్తే - రాహుకాలం వస్తుంది.  
అదిగో సందడి, ఉత్సవం మొదలైనది." ; 
;
*******************************************:
**బొమ్మ బండి = 
మృచ్ఛకటికమ్ - మహారాజు శూద్రక రచన ;
నాటకమునకు ఈ మట్టిబండి కేంద్ర బిందువు 
;
*******************************************:
రోహణుడు son of చారుదత్త ;- అధ్యాయ శాఖ ;- 2  ;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...