18, నవంబర్ 2016, శుక్రవారం

గురుమణి - Mani Madhava Chakyar

గురుమణి - అని ప్రజల ప్రశంసాత్మక బిరుదు, 
అతను "మాధవ చక్యర్ [ 1899 - 1990]; 
రసాభినయం లో 'సాత్వికాభినయం ' లో 
సర్వ కాలములకూ అగ్రపీఠం మాధ చక్యర్ దే! - అని 
నాట్య, కళా వేదులు వక్కాణించారు.
నేత్రాభినయం - నకు జనాకర్షణ కలిగించిన ఘనత ఆయనదే!
1] గురుమణి - అని ప్రజల ప్రశంసాత్మక బిరుదు, 
అతను "మాధవ చక్యర్ [ 1899 - 1990]; కే
రళలో ప్రాచీన సంస్కృత రంగ సాంప్రదాయాన్ని, 
వెలికి తీసి, ప్రాచుర్యానికి తెచ్చాడు. 
చాక్యర్ కూత్తు, కూడియాట్టం - కేరళ నాట్యకళామ తల్లికి 
ఆయన అందించిన అమూల్య అలంకారములు. 
Chakyar Koothu and Koodiyattam 
          (ancient Sanskrit drama theatre tradition) 
నాట్య శాస్త్రమ్ ను ఆమూలాగ్రం ఔపోసన పట్టిన వ్యక్తి మాధవ చాక్యార్. 
ఆయన ఏర్పరచిన నిబంధనలను నేడు పాటిస్తున్నారు.  

కథకళి, కూడియాట్టం మున్నగు  
ఇతర నృత్య సంప్రదాయ కళాకారులు సైతం - 
ఈ నిబంధనలను అనుసరిస్తున్నారు.
కోవెల ముందు ఆవరణలో  కేరళ డాన్స్ శిక్షణ పొందేవారు కూడా 
మాధవర్ నియమావళిని తు చ తప్పకుండా అనుసరిస్తూ ఉన్నారు. 
చక్యర్ రచించిన "నాట్య కల్ప ద్రుమమ్" 
నర్తనశాల లకు అనుసరణీయ విజ్ఞాన సర్వస్వము. 
కనుకనే 'నాట్యాచార్య", "విదూషక రత్నం", "పద్మశ్రీ", 
"సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు", అనేక బిరుదులు వరించినవి. 
సంస్కృత చంపూ కావ్యాలను అనుసరించి, మాధవ చాక్యర్ - 
రూపొందించిన అభినయ నర్తనం "చాక్యర్ కూత్తు". 
అరంగేట్రం - అనగా రంగ స్థలం పైన ఇచ్చు తొలి ప్రదర్శన. 
మాధవ 14 వ ఏట అరంగేట్టం ను ఉత్తర కొట్టాయం జిల్లాలోని 
త్రిక్కైకున్ను కోవెల వద్ద చేసాడు .
మణి వర్గమునకు చెందిన వ్యక్తి Guru Mani Madhava Chakyar.
కేరళలో ప్రాచీన సంస్కృత రంగ సంప్రాదాయాన్ని, వెలికి తీసి, 
ప్రాచుర్యానికి తెచ్చాడు Guru  Madhava Chakyar . 
చాక్యర్ కూత్తు, కూడియాట్టం - కేరళ నాట్యకళామ తల్లికి 
ఆయన అందించిన అమూల్య అలంకారములు.
;
Guru Mani Madhava Chakyar (15 February 1899 – 14 January 1990)
# rasaabhinayam lO 'saatwikaabhinayam ' lO 
sarwa kaalamulakuu agrapiiTham maadha 
చక్యర్ dE! - ani nATya, kaLA wEdulu wakkaaNimchaaru.
nEtraabhinayam - naku janaakarshaNa 
kaligimchina ghanata aayanadE!
1] gurumaNi - ani prajala praSamsaatmaka birudu, atanu 
"maadhawa chakyar [ 1899 
- 1990]; kEraLalO praacheena samskRta ramga saampraadaayaanni, 
weliki teesi, praachuryaaniki techchADu. 
chaakyar kUttu, kuuDiyaaTTam - kEraLa nATyakaLAma 
talliki aayana amdimchina amuulya alamkaaramulu. 
#Chakyar Koothu and Koodiyattam 
(ancient Sanskrit drama theatre tradition) #
naaTya SAstramm nu aamuulaagram 
aupOsana paTTina wyakti maadhawa chaakyaar. 
aayana Erparachina nibamdhanalanu nEDu pATistunnAru.  
kathakaLi, kUDiyATTam 
munnagu  itara nRtya sampradaaya kaLAkaarulu saitam - 
ii nibamdhanalanu 
anusaristunnaaru.
kOwela mumdu aawaraNalO  
kEraLa DAns SikshaNa pomdEwaaru kUDA maadhawar 
niyamaawaLini tu cha tappakumDA anusaristuu unnaaru. 
/ rachimchina "nATya kalpa drumamm" 
nartanaSAla laku anusaraNIya wij~naana 
sarwaswamu. kanukanE 'nATyAchArya", 
"widUshaka ratnam", "padmaSrI", "samgIta 
nATaka akADamI awArDu", anEka birudulu warimchinawi. 
samskRta champuu kaawyaalanu anusarimchi, 
maadhawa chaakyar - ruupomdimchina abhinaya nartanam "chaakyar kUttu". 
aramgETram - anagaa ramga sthalam paina ichchu toli pradarSana. 
maadhawa 14 wa ETa armgETTam nu 
uttara koTTAyam jillaalOni trikkai kunnu kOwela wadda 
chEsaaDu .maNi wargamunaku chemdina wyakti Madhawa chakkiyar.
;;

కామెంట్‌లు లేవు:

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...