11, అక్టోబర్ 2011, మంగళవారం

“మైత్రేయ”-గమ్మత్తు గణితము


జంతర్ మంతర్, జైపూర్

;
గణిత శాస్రమును- మన భారత దేశములో
అతి ప్రాచీన కాలము లోనే హిమగిరి మహా శృంగములను మించినది.
లీలావతీ గణిత శాస్త్రము- వంటి గణిత సిద్ధాంత గ్రంథములలోని
అనేక గణిత, ఖగోళ అంశములు, అత్యున్నత విజ్ఞానములు
మహా ఆవిష్కరణలకు నిదర్శనములు.
“సున్న” అనగా “శూన్యము”.
భావగణితములో అమోఘ విప్లవమునకు హేతువు ఐనట్టి
“శూన్యము” హిందూదేశములో కనుగొనబడినది.
ఈ “0″ – విదేశముల ప్రజలు అందిపుచ్చుకున్నారు.
మిలియన్. బిలియన్, ట్రిలియన్ వఱకు మాత్రమే
పాశ్చాత్య దేశములు- ఏర్పరచుకున గలిగిన అంకెలు.
ఆ పైన సంఖ్యలకు సంకేతములు లేవు,
వారు ఆ పైన ఎక్కువ విలువ గల నెంబర్లను చెప్పాలని ఉంటే
ఇవే అంకెలను - మళ్ళీ మళ్ళీ ఉపయోగిస్తున్నారు.
;


కానీ మన భారత దేశములో వేదకాలమున,
క్రీస్తుపూర్వము వేలాది సంవత్సరములకు పూర్వమే -
36 స్థానములు కలిగినట్టి   Noumber  దాకా -
సంకేతపూర్వకముగా నిర్మించగలిగారు.
ముప్ఫై ఆఱు స్థానముల సంఖ్యా నిశ్శ్రేణి
“మైత్రేయ సంహిత”లో ఈ దిగువ నుడివిన నామావళి- తో ఉన్నవి.


ఏకం ; 1
దశ :
శతం :
సహస్ర :
దశ సహస్ర :
లక్ష
దశ లక్ష :
కోటి :
దశ కోటి :
 శత కోటి :
అర్బుదం :
న్యర్బుదం :
ఖర్వం :
మహా ఖర్వం :
పద్మం :
మహా పద్మం :
శ్రోణి :
మహా శ్రోణి :
శంఖం :
మహా శంఖం :
క్షితి :
క్షోభం :
మహా క్షోభం :
నిధి :
మహా నిధి :
పరార్ధం :
అనంతం :
భూరి :
మహా భూరి :
మేరు :
మహా మేరు :
బహుసం :
బాహుసం :
సముద్రం :
సాగరం=  100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-౦౦౦    


(sagaram _. 35 zeros – are  ఒకటి ( "1" )- అంకెతో కలిపి – 
                                                36 స్థానములు ఐనవి.)


;
Kapila: Samkhya Darshan ;
మైత్రేయుడు- చెప్పిన సంజ్ఞ లు ఈ పై రీతిగా వక్కాణము కలిగినవి.


ఆయా సంఖ్యలకు మన పురాతన గణితగ్రంథములలో వివిధ పేర్లు కనిపిస్తున్నవి.
బారసాల సందర్భంగా – అంకెలు అనేక namesను పొందినవి.
మరి ఇంత ఘన సంఖ్యలను గూర్చి రాయాలన్నచో- మాటలా?
కాస్త తికమక, కొంచెం అయోమయాలు జంప్ చేసేస్తూ,
దొర్లుకుంటూ మన ఆలోచనలలో దూరుతాయి కదా!


అందుకని, ఈ సంఖ్యా బలములను తులలో తూసేటందుకు-


ఇప్పుడు ఒక చిన్న చిట్కాను పాటిద్దాము. సరేనా???!!!!!……….........                                                                 
వీనిలోని అతి పెద్ద లెక్క _ “సాగరం”.
ఇక్కడినుండీ మీరు మొదలుపెట్టండి.
చివరన ఉన్న –ఒక్కొక్క “సున్న”-ను/ 
ఒక్కొక్కటీ తీస్తూ (అనగా "మైనస్" చేస్తూ) రండి.
అలాగ, కొసకు “ఏకం” అనే సంఖ్య- వద్దకు
మీ పెన్ను/ పెన్సిల్ / బ్రష్షు లేదా – కుంచె / తూలిక వచ్చేస్తాయి.


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


1) ఏకం:- 1
2) దశ :- 10
3) శతం :- 100
4) సహస్ర :- 1000  [three - 0 ]
5) దశ సహస్ర:- 10,000  [ Four - 0 ]
6) లక్ష:- 1-00-000 [ Five _- 0 ]
7) దశ లక్ష:-  10,00,000 [ six - o]
8) కోటి:-  1,00,-00,-000 [ seven - 0]
9) దశ కోటి:-   10,-00,-00,-000 [ Eight - o ]
10) శత కోటి :- 100,00,-00,-000 : [Nine Zeros]
11)అర్బుదం :- 10,00,00,00,00,0 [ Ten Zeros]
12) న్యర్బుదం:- 100,00,00,- 00,000 [ Eleven - 0 ]
13) ఖర్వం :- 10,00,00,00,00,000 [ Twelve - 0 ]
14) మహా ఖర్వం :- 10,00,00,00,00,00,00 [ Thirteen - 0 ]
15) పద్మం :- 1000,00,00,00,00,000 [ Fourteen - 0]
16) మహా పద్మం :- 1,00,00,00,00,00,00,000 [ Fifteen 0 ]
17) శ్రోణి :- 100,00,00,00,-00 ,00,- 00,00 [ sixteen 0 ]
18) మహా శ్రోణి :- 10,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00 [ Seventeen 0 ]
19) శంఖం :- 100,00,00,00,-00,00,-00,-00,-00 [ Eighteen 0 ]
20) మహా శంఖం :- 100,00, 00,00,00,00,00,00,000 [ Nineteen Zeros]
21) క్షితి :- 100,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00 [ Twenty ZEROs ]   
22) క్షోభం :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,000 [ Twenty one - 0 ]
23) మహా క్షోభం :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,- 00,000 [ Twenty Two  - 0]
24) నిధి :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000; [ Twenty three - 0  ]
25) మహా నిధి :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,- 00,00 0 ; [ Twenty four ]
26) పరార్ధం :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,- 0 00,00 ; [ Twenty Five - 0]
27) అనంతం :- 100,00,00,00,00,00,00,00,- 00,00,00,-00,00: [ Twenty Six - 0]
28) భూరి :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00 ; [ Twenty Seven Zeros ]
29) మహా భూరి :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00 ; [ Twenty Eight - 0  ]
30) మేరు :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00 : [Twety Nine Zeros ]
31) మహా మేరు :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00  ;  [ Thity - Zeros]
32) బహుసం :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,00,00,-00,-00 ;                        
  [ Thirty one - 0 ]
33) బాహుసం :- 100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,-00,-00 : 
                                                                                              [ Thirty Two - o ]
34) సముద్రం :- 10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00 ,౦ ౦,౦౦ ::
                         [ Thirty three - 0]


35) సాగరం :- 100,00,00,00,00 - 00,00,00,00,00,00,00,-00,-00,-00,౦౦,౦౦                  


: [ Thirty Four - 0 ] 


Easy method to write :
సాగరం = 100,00,00,00,00,
              00,00,00,00,00
              00,00,-00,-00,-00
                             ౦౦,౦౦ :  
[ Thirty Four Zeros &  Thirty Five "STHANAMs" ]

పైన రాసిన నెంబరులలో - ఆఖరునున్న  "సున్న" ను 
ఒక్కొక్క దాన్ని తీసి వేస్తూ రాస్తే,
పైని- మొదటి :- 

"1) ఏకం :- 1
  2) దశ :- 10
  3) శతం :- 100 "


మైత్రేయుడు వివరణలో మనకు అందిన 
ఈ అంకెల గమ్మత్తులోని మహత్తు చాలా గొప్పది కదూ!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++


పావులూరి మల్లన్న రచన “గణిత శాస్త్రము”
 (11 వ శతాబ్దము)::::
 బ్రహ్మగుప్తుడు:::
నృపతుంగ చక్రవర్తి కాలంలోని 
జైన మతాచార్యుడు మహావీరాచార్యుడు: పింగళుడు,
భాస్కరాచార్యుడు మున్నగు మహనీయుల కృషి ఫలితంగా -
గణితము ఒక శాస్త్రముగా గణుతి కెక్కినది.
అందరికీ  కృతజ్ఞతా పుష్పార్చనలు!


$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
“మైత్రేయ సంహిత” (Link - my essay in Web pathrika )


“మైత్రేయ సంహిత”- గణిత శాస్త్రము
On Friday, September 30, 2011 By ADMIN. 
Under: new, విజ్ఞానం, వ్యాసాలు.   


రచన:   కాదంబరి  (కుసుమ)

3 కామెంట్‌లు:

కృష్ణప్రియ చెప్పారు...

మీరు చెప్పిన అంకెలు అర్థమయ్యాయి కానీ ఈజీ అని ఎందుకు అన్నారో అర్థం అవలేదు... ఉదా. సాగరం.. అనగానే ౩౪ సున్నాలు, అని ఎలా అర్థమైంది?

Anil Piduri చెప్పారు...

కృష్ణప్రియ గారూ!

[“మైత్రేయ”-గమ్మత్తు గణితము-
మంగళవారం 11 అక్టోబర్ 2011]
;
“మైత్రేయ”-గమ్మత్తు గణితము
"ఈజీ" అని నేనన్నానా?
సాగరం.. అనగానే 34 సున్నాలు,.......
Essay- ని ఈజీ అని మీరు పొరబడ్డారేమో!!?
అన్ని "సున్న"లతో ,
ప్రతి అంకెకూ, గుర్తింపు తీసుకొచ్చే పద్ధతిలో
మన గణితశాస్త్ర శోధకులు - నామకరణము చేసారు కదండీ! అదే గొప్ప సంగతి!
మీరు అందిస్తూన్న అభిప్రాయాలు ఉంటే ఇలాటి వ్యాసకర్తలకు ఎంతో ఉత్సాహదాయినిలు.
;

అజ్ఞాత చెప్పారు...

సాగరం లో ముప్పై ఐదు సున్నలా లేక ముప్పై నాలుగు సున్నలా సరిగ్గా చెప్ప గలరు. ఒక చోట ముప్పై ఐదు అంటున్నారు, మరొక చోట ముప్పై నాలుగు అంటున్నారు.

అజ్ఞాత

ఉభయకుశలోపరి - ఉగాది శుభఘడియలు

"అది ఒక చల్లని రాత్రి....." పాటను హమ్ చేస్తూ, సినిమాలోని హీరోయిన్ మాధవి అందచందాల నగుమోమును తలుచుకుంటూ ఆ ఊహలతో మైమరచిపోతూ ఇల్లు ...